4. SRPSKI KONGRES GEOGRAFA

UNIVERZITET U BEOGRADU – GEOGRAFSKI FAKULTET

SRPSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO

u saradnji sa

 PMF Univerziteta u Novom Sadu – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
PMF Univerziteta u Nišu – Departman za geografiju
PMF Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Odsek za geografiju
PMF Univerziteta u Banjoj Luci
Geografski institut ”Jovan Cvijić” SANU
Filozofski fakultet Univertiteta u Istočnom Sarajevu – Odsjek za geografiju
Geografsko društvo Republike Srpske

organizuju

4. SRPSKI KONGRES GEOGRAFA

sa međunarodnim učešćem
”DOSTIGNUĆA, AKTUELNOSTI I IZAZOVI GEOGRAFSKE NAUKE I PRAKSE”
povodom 150 godina rođenja Jovana Cvijića
Kopaonik, 7. – 9. oktobar 2015.

U godini kada obeležavamo vek i po od rođenja i do danas neprevaziđenog mislioca, istraživača i velikana srpske i svetske geografske nauke, akademika Jovana Cvijića, geografi Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Austrije, Češke, i dr., okupiće se na Četvrtom srpskom kongresu geografa.
Savremeni naučni izazovi koji geografiju čine aktuelnom, obuhvataju raznovrsna pitanja metodološkog, fundamentalnog i sve više primenjenog predmeta i značaja proučavanja, u svim geografskim disciplinama. Geografija je zadržala svoj identitet, ali se i permanentno razvija doprinoseći interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti integralnog proučavanja prostora.
Želja organizatora Kongresa jeste da tokom njegovog rada budu predstavljeni rezultati savremenih geografskih istraživanja i da se ukaže na pravce koji će podstaći razmenu naučnih i stručnih iskustava i dostignuća.
Istovremeno, očekujemo da će na osnovu aktuelnih istraživačkih pristupa i izazova čije globalne, regionalne kao i lokalne dimenzije kauzalnosti intrigiraju naučnu javnost Srbije i država u širem regionalnom okruženju, biti unapređena postojeća saradnja među svim učesnicima Kongresa. Nadamo se da ćemo zajedničkim učešćem doprineti zaključku da je savremena geografija nauka sa perspektivom, nezaobilazna u naučnim težnjama i potrebama za kompleksnim razumevanjem prostora i svih pojavnosti, procesa i zakonitosti koji se odvijaju u njemu.

TEME KONGRESA:

1. ISTORIJSKI I AKTUELNI DOPRINOS JOVANA CVIJIĆA RAZVOJU GEOGRAFIJE
2. FIZIČKA GEOGRAFIJA
3. DRUŠTVENO-EKONOMSKA GEOGRAFIJA
4. REGIONALNA GEOGRAFIJA I REGIONALNI RAZVOJ
5. DEMOGRAFIJA, GEOGRAFIJA STANOVNIŠTVA I NASELjA
6. KARTOGRAFIJA I GIS
7. GEOGRAFSKO OBRAZOVANjE, METODIKA I DIDAKTIKA GEOGRAFIJE
8. PLANIRANjE, UREĐENjE I ZAŠTITA PROSTORA I NASELjA
9. GEOGRAFSKE OSNOVE TURIZMOLOŠKIH ISTRAŽIVANjA
10. GEOPROSTORNE OSNOVE ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
11. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANjE RADOVA

Rok za slanje apstrakta do 300 reči na srpskom i engleskom jeziku 1. septembar 2015. god.
Rok za slanje finalne verzije rada je 1. novembar 2015. god.
Rad može biti obima do 6 A4 strana. Tehničko uputstvo za pisanje rada biće objavljeno na sajtu Geografskog fakulteta www.gef.bg.ac.rs
Prijave i apstrakte potrebno je poslati na vreme i u zahtevanoj formi kako bi bili razmatrani od strane Naučnog odbora.
Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11 pt ćirilica.
Prijave naslova rada, apstrakte i radove slati isključivo na adresu geokongres2015@gmail.com
Jedan autor može prijaviti najviše dva rada.
Spisak prihvaćenih radova biće objavljen 15. septembra 2015. god. na sajtu Geografskog fakulteta www.gef.bg.ac.rs

Prva informacija [pdf]
Druga informacija [pdf]
Treća informacija [pdf]
Prijavni list [pdf]
Spisak prihvaćenih radova [pdf]