DRUGI DODATNI ROK ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje drugi dodatni upisni rok za upis na osnovne akademske studije za kandidate koji su polagali prijemni ispit na Geografskom fakultetu ili drugom fakultetu u okviru Univerziteta u Beogradu, a nisu se upisali u drugom upisnom roku za školsku 2019/2020. godinu, za studijske programe:

STUDIJSKI PROGRAM

SLOBODNA MESTA

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

  Geografija

5

24

  Turizmologija

/

4

  Prostorno planiranje

/

25

  Demografija

5

30

  Geoprostorne osnove životne sredine

/

20

Prijavljivanje kandidata obaviće se 12. septembra 2019. godine od 09 do 16 časova, u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

- svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;
- diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
potvrdu fakulteta o polaganju prijemnog ispita i ostvarenim bodovima;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku (strani studenti).

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2018/19. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu.

Konačna rang lista biće objavljena 13. septembra 2019. godine najkasnije do 11 časova.

Upis kandidata obaviće se 13. septembra 2019. godine u 14 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Ukoliko ostvare pravo na upis i rangiraju se u okviru odobrene kvote kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

- overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
- izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
- indeks i popunjen obrazac ŠV-20 (dobija se na Fakultetu);
- dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
- dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
- dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

  1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

  2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2019.

  3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2020.

  4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2020.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.