DODATNI ROK ZA UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuje prvi dodatni upisni rok za upis na osnovne akademske studije za kandidate koji su polagali prijemni ispit na Geografskom fakultetu ili drugom fakultetu u okviru Univerziteta u Beogradu, a nisu se upisali u prvom upisnom roku za školsku 2019/2020. godinu, za studijske programe:

STUDIJSKI PROGRAM

SLOBODNA MESTA

BUDžET

SAMOFINANSIRANjE

  Geografija

11

26

  Turizmologija

/

8

  Prostorno planiranje

/

29

  Demografija

8

30

  Geoprostorne osnove životne sredine

1

28

Prijavljivanje kandidata obaviće se od 03. do 10. jula 2019. godine od 09 do 14 časova, u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

- svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja;
- diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu;
potvrdu fakulteta o polaganju prijemnog ispita i ostvarenim bodovima;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku (strani studenti).

Kandidati koji su srednju školu završili pre školske 2018/19. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani u prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu

Konačna rang lista biće objavljena 10. jula 2019. godine najkasnije do 16 časova.

Upis kandidata obaviće se 11. jula 2019. godine od 10 časova u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

Ukoliko ostvare pravo na upis i rangiraju se u okviru odobrene kvote kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

- overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
- izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
- indeks i popunjen obrazac ŠV-20 (dobija se na Fakultetu);
- dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
- dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
- dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

  1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

  2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2019.

  3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2020.

  4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2020.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).

Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.