DOKTORSKE STUDIJE – UPIS 2016/17

Geografski fakultet u Beogradu, na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, upisaće u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2016/2017. godini 13 studenata (5 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i 8 samofinansirajućih studenata).

STUDIJSKI PROGRAM ZA KOJI SE KONKURS RASPISUJE

Studijski program GEONAUKE
za uže naučne oblasti za koje je Geografski fakultet matičan:
Fizička geografija, Društvena geografija, Regionalna geografija, Kartografija, Opšta geografija, Prostorno planiranje, Turizmologija, Geoprostorne osnove životne sredine i Demografija.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Na studijski program doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

 1. Lica koja imaju završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova u oblasti Geonauka – Geografija, Turizmologija, Prostorno planiranje, Demografija i Geoprostorne osnove životne sredine i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama (kumulativno) i najmanje jedan rad objavljen u naučnim publikacijama nacionalnog ili međunarodnog značaja ili u zbornicima sa naučnih skupova, koji su relevantni za naučnu oblast doktorskih studija. Na doktorske studije može se upisati i lice sa studija njima kompatibilnih prirodno-matematičkih i društveno-humanističkih nauka ukoliko ispunjava prethodno iznete uslove.
 2. Lica koja imaju završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ako imaju objavljene naučne radove u obimu i na način utvrđen opštim aktom Fakulteta, odnosno Univerziteta, i preporukom dva univerzitetska nastavnika.
 3. Lica koja su završila osnovne studije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i to sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), ukoliko ispunjavaju uslove iz tačke 1. Opštih uslova konkursa.

Lica sa zvanjem magistra nauka koja nisu u skladu sa Zakonom odbranila doktorsku disertaciju mogu se upisati na studijski program doktorskih studija u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan strani jezik.

Osobe sa invaliditetom za dodatne informacije i konsultacije mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Bulevar kralja Aleksandra 71, telefon 011-3370-686  elektronska adresa ucsh@rect.bg.ac.rs.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata utvrđuje Komisija za upis u skladu sa Pravilnikom o doktorskim studijama, oceni i odbrani doktorske disertacije Geografskog fakulteta u Beogradu, a na osnovu:

 • opšte prosečne ocene kandidata ostvarene na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, koja mora biti najmanje 8 i izračunava se kumulativno.
 • dužine studiranja na osnovnim i master akademskim studijama;
 • kompatibilnosti prethodno završenih studija sa studijskim programom doktorskih studija na koji se kandidat upisuje (studijski programi Geografskog fakulteta, studije geografije drugih fakulteta i studije ostalih srodnih fakulteta);
 • objavljenih naučnih radova u skladu sa kategorizacijom naučnih časopisa sa liste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

UPIS STRANIH STUDENATA

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.
Strani državljanin plaća školarinu.
Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova.
Pre upisa kandidat strani državljanin  dužan je da Fakultetu podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

 

UPIS DRŽAVLjANA SRBIJE KOJI SU PRETHODNO OBRAZOVANjE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava, u skladu sa Zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja diplome nije okončan, kandidat uz prijavu podnosi potvrdu o tome da je postupak u toku.

KALENDAR UPISA

Prijavljivanje kandidata vrši se u dekanatu Fakulteta, Studentski trg 3/III. Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu prijavljenih kandidata na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta. Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom i svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na Fakultetu. Žalba se podnosi nadležnoj Komisiji fakulteta, na čiji predlog dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe. Nakon odlučivanja o žalbi, Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima. Konačna rang lista je osnov za upis kandidata. Konačne rang liste se dostavljaju Univerzitetu.

 • Prijavljivanje kandidata vrši se od 01. septembra do 03. oktobra 2016. godine u periodu 11-14 časova;
 • Preliminarna lista objavljuje se 06. oktobra 2016. godine u 9 časova;
 • Rok za žalbe je 07. oktobra 2016. godine do 12 časova u dekanatu Fakulteta, Studentski trg 3/III;
 • Komisija za upis i dekan Fakulteta donose rešenje po žalbi 10. oktobra 2016. godine do 11 časova;
 • Konačna rang lista objavljuje se 10. oktobra 2016. godine u 12 časova;
 • Upis studenata 14. oktobra 2016. godine u Studentskoj službi fakulteta, Studentski trg br 16.

DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list (obrazac se može dobiti i na Fakultetu) podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:

 • diplome, odnosno uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija,
 • dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima na studijama prvog i drugog stepena,
 • biografija (1-2 strane),
 • pismo o istraživačkim namerama kandidata (opisati akademska interesovanja i okvirno navesti naučnu oblast doktorskog rada – do 500 reči),
 • dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove,
 • dokaz o znanju jednog stranog jezika,
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave (uplatnicu u iznosu od 5.500,00 dinara na žiro račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75 za troškove sprovođenja konkursa).

 KANDIDATI KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS PODNOSE

 • overene fotokopije dokumenata,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • indeks (dobija se na Fakultetu),
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 cm,
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere
 • dokaz o uplati školarine (uplatnicu na žiro račun Geografskog fakulteta broj 840-1816666-75).

 ŠKOLARINA

 • Školarina za državljane Republike Srbije iznosi 110.000 dinara
 • Školarina za strane državljane iznosi 4.500 evra

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati kandidat prema utvrđenom redosledu.

Napomena: Vlada Republike Srbije još uvek nije odobrila predložene kvote za upis studenata na teret budžeta. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinsirajućih studenata.