ДРУГИ УПИСНИ РОК – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2016/17. | Географски факултет

DRUGI UPISNI ROK – DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE 2016/17.

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće i drugi upisni rok za upis na doktorske akademske studije za školsku 2016/17. godinu.

Upražnjena mesta:

STUDIJSKI PROGRAM

Samofinansiranje

Geonauke

1

 • Prijavljivanje kandidata: 18. i 19. oktobar 2016. godine, od 11 do 13 časova u Dekanatu fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III
 • Objavljivanje konačne rang liste: 21. oktobar 2016. godine
 • Upis studenata:  24. oktobar 2016. godine, u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16

Na studijski program doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

 1. Lica koja imaju završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova u oblasti Geonauka – Geografija, Turizmologija, Prostorno planiranje, Demografija i Geoprostorne osnove životne sredine i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama (kumulativno) i najmanje jedan rad objavljen u naučnim publikacijama nacionalnog ili međunarodnog značaja ili u zbornicima sa naučnih skupova, koji su relevantni za naučnu oblast doktorskih studija. Na doktorske studije može se upisati i lice sa studija njima kompatibilnih prirodno-matematičkih i društveno-humanističkih nauka ukoliko ispunjava prethodno iznete uslove.
 2. Lica koja imaju završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama ako imaju objavljene naučne radove u obimu i na način utvrđen opštim aktom Fakulteta, odnosno Univerziteta, i preporukom dva univerzitetska nastavnika.
 3. Lica koja su završila osnovne studije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i to sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam), ukoliko ispunjavaju uslove iz tačke 1. Opštih uslova konkursa.

Lica sa zvanjem magistra nauka koja nisu u skladu sa Zakonom odbranila doktorsku disertaciju mogu se upisati na studijski program doktorskih studija u skladu sa opštim aktom Univerziteta.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan strani jezik.

Osobe sa invaliditetom za dodatne informacije i konsultacije mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Bulevar kralja Aleksandra 71, telefon 011-3370-686  elektronska adresa ucsh@rect.bg.ac.rs.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata utvrđuje Komisija za upis u skladu sa Pravilnikom o doktorskim studijama, oceni i odbrani doktorske disertacije Geografskog fakulteta u Beogradu, a na osnovu:

 • opšte prosečne ocene kandidata ostvarene na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, koja mora biti najmanje 8 i izračunava se kumulativno.
 • dužine studiranja na osnovnim i master akademskim studijama;
 • kompatibilnosti prethodno završenih studija sa studijskim programom doktorskih studija na koji se kandidat upisuje (studijski programi Geografskog fakulteta, studije geografije drugih fakulteta i studije ostalih srodnih fakulteta);
 • objavljenih naučnih radova u skladu sa kategorizacijom naučnih časopisa sa liste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

UPIS STRANIH STUDENATA

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.
Strani državljanin plaća školarinu.
Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave o završenim studijama i ostvarenom broju ESPB bodova.
Pre upisa kandidat strani državljanin  dužan je da Fakultetu podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

 

UPIS DRŽAVLjANA SRBIJE KOJI SU PRETHODNO OBRAZOVANjE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava, u skladu sa Zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja diplome nije okončan, kandidat uz prijavu podnosi potvrdu o tome da je postupak u toku.

 

DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS 

 • prijava na Konkurs (obrazac se dobija na Fakultetu);
 • original (na uvid ) i fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji nemaju dodatak diplomi);
 • dokaz o uplati od 5.500,00 dinara za prijavu na Konkurs uplaćuju na žiro račun fakulteta broj 840-1816666-75 ;

DOKUMENTA ZA UPIS

 • upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu),
 • indeks (dobija na Fakultetu),
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm,
 • originalna dokumenta,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o uplati školarine.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.