ДРУГИ УПИСНИ РОК – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2016/17. | Географски факултет

ДРУГИ УПИСНИ РОК – ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2016/17.

Универзитет у Београду – Географски факултет организоваће и други уписни рок за упис на докторске академске студије за школску 2016/17. годину.

Упражњена места:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Самофинансирање

Геонауке

1

 • Пријављивање кандидата: 18. и 19. октобар 2016. године, од 11 до 13 часова у Деканату факултета, Београд, Студентски трг 3/III
 • Објављивање коначне ранг листе: 21. октобар 2016. године
 • Упис студената:  24. октобар 2016. године, у студентској служби Факултета, Студентски трг 16

На студијски програм докторских академских студија могу се уписати:

 1. Лица која имају завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова у области Геонаука – Географија, Туризмологија, Просторно планирање, Демографија и Геопросторне основе животне средине и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама (кумулативно) и најмање један рад објављен у научним публикацијама националног или међународног значаја или у зборницима са научних скупова, који су релевантни за научну област докторских студија. На докторске студије може се уписати и лице са студија њима компатибилних природно-математичких и друштвено-хуманистичких наука уколико испуњава претходно изнете услове.
 2. Лица која имају завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну оцену мању од 8 (осам) на основним академским и мастер академским студијама ако имају објављене научне радове у обиму и на начин утврђен општим актом Факултета, односно Универзитета, и препоруком два универзитетска наставника.
 3. Лица која су завршилa oсновне студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, и то са просечном оценом најмање 8 (осам), уколико испуњавају услове из тачке 1. Општих услова конкурса.

Лица са звањем магистра наука која нису у складу са Законом одбранила докторску дисертацију могу се уписати на студијски програм докторских студија у складу са општим актом Универзитета.

На докторске студије може се уписати лице које зна један страни језик.

Особе са инвалидитетом за додатне информације и консултације могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Булевар краља Александра 71, телефон 011-3370-686  електронска адреса ucsh@rect.bg.ac.rs.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Редослед кандидата утврђује Комисија за упис у складу са Правилником о докторским студијама, оцени и одбрани докторске дисертације Географског факултета у Београду, а на основу:

 • опште просечне оцене кандидата остварене на основним академским и мастер академским студијама, која мора бити најмање 8 и израчунава се кумулативно.
 • дужине студирања на основним и мастер академским студијама;
 • компатибилности претходно завршених студија са студијским програмом докторских студија на који се кандидат уписује (студијски програми Географског факултета, студије географије других факултета и студије осталих сродних факултета);
 • објављених научних радова у складу са категоризацијом научних часописа са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја

УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа школарину.
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.
Пре уписа кандидат страни држављанин  дужан је да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

 

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако му се призна стечена страна високошколска исправа, у складу са Законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак признавања дипломе није окончан, кандидат уз пријаву подноси потврду о томе да је поступак у току.

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

 • пријава на Конкурс (образац се добија на Факултету);
 • оригинал (на увид ) и фотокопије дипломе и додатка дипломе или уверење о дипломирању;
 • уверење о положеним испитима (за кандидате који немају додатак дипломи);
 • доказ о уплати од 5.500,00 динара за пријаву на Конкурс уплаћују на жиро рачун факултета број 840-1816666-75 ;

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 • уписни лист (образац се добија на Факултету),
 • индекс (добија на Факултету),
 • две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm,
 • оригинална документа,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • доказ о уплати школарине.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.