DRUGI UPISNI ROK – MASTER AKADEMSKE STUDIJE 2016/17

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće i drugi upisni rok za upis na master akademske studije za školsku 2016/17. godinu.

Upražnjena mesta po studijskim programima:

STUDIJSKI PROGRAM

Samofinansiranje

Geografija

27

Turizmologija

38

Prostorno planiranje

40

Demografija

16

Geoprostorne osnove životne sredine

26

 UKUPNO

147

 • Prijavljivanje kandidata: 17., 18. i 19. oktobar 2016. godine, od 11 do 13 časova u Dekanatu fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III
 • Polaganje diferencijalnih ispita: 20. oktobar 2016. godine u 10 časova, na Studentskom trgu 3/3
 • Objavljivanje konačne rang liste: 21. oktobar 2016. godine
 • Upis studenata:  24. oktobar 2016. godine, u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16

DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS 

 • prijava na Konkurs (obrazac se dobija na Fakultetu);
 • original (na uvid ) i fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji nemaju dodatak diplomi);
 • dokaz o uplati od 5.500,00 dinara za prijavu na Konkurs uplaćuju na žiro račun fakulteta broj 840-1816666-75 ;

DOKUMENTA ZA UPIS

 • upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu),
 • indeks (dobija na Fakultetu),
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm,
 • originalna dokumenta,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o uplati školarine.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.