Drugi upisni rok na master akademske studije

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće drugi upisni rok na master akademske studije za školsku 2013/14. godinu.

Prijavljivanje kandidata u drugom upisnom roku obaviće se  u petak, 01. novembra i u ponedeljak, 04. novembra 2013. godine u sekretarijatu Fakulteta na Studentskom trgu 3/3.

Potrebna dokumenta :

-          ove­re­na fo­to­ko­pi­ja di­plo­me o za­vr­še­nim stu­di­ja­ma (ili uve­re­nje o di­plo­mi­ra­nju uko­li­ko je di­plo­ma u iz­ra­di),

-          prijava na konkurs

-          uve­re­nje o po­lo­že­nim is­pi­ti­ma (original ili overena fotokopija)

-          do­kaz o zna­nju stra­nog je­zi­ka (za kan­di­da­te ko­ji u to­ku osnov­nih aka­dem­skih stu­di­ja ni­su po­la­ga­li stra­ni je­zik)

-          uplat­ni­cu u iz­no­su od 5.000,00 di­na­ra na ži­ro ra­čun Ge­o­graf­skog fa­kul­te­ta  broj 840-1816666-75 za tro­ško­ve kon­kur­sa