Environmental Monitoring and Auditing (13MZS1I2)

 • Level of study master academic studies
 • Teacher: Ph.D. Miško Milanović
 • Subject status: elective
 • ECTS: 7
 • Semester: I
 • Number of classes: 3

Monitoring and auditing of the state environment elements.

Training students of Master studies to measuring pollutants in different environmental elements.

Theoretical lectures:

1. Theoretical basics of environmental monitoring and auditing (ecological, remote, cartographic);
2. Ecological monitoring and auditing - sources of pollution;
3. Environmental monitoring and auditing – material pollution;
4. Environmental monitoring and auditing - air;
5. Environmental monitoring and auditing - water;
6. Ecological monitoring and auditing - land;
7. Ecological monitoring and auditing - vegetation;
8. Environmental monitoring and auditing - noise (energy pollution);
9. Remote monitoring and auditing - theoretical basis;
10. Remote monitoring and auditing - processing of images in Idrisi software (water);
11. Remote monitoring and auditing - processing of images in Idrisi software (land);
12. Remote monitoring and auditing - processing of images in Idrisi software (vegetation);
13. Remote monitoring and auditing - processing of images in Idrisi software (construction object, infrastructure, etc);
14. Cartographic monitoring and auditing (links with remote and ecological monitoring and auditing);
15. Cartographic monitoring and auditing (final activities).

 1. (2002): „Terms of Reference for Feasibility Study for Hazardous Waste including Medical Waste Management in the Republic of Serbia”, SOFRECO, Belgrade.
 2. Artiola F., Pepper I., Brusseau M. (2004): „Environmental Monitoring and Charakterization”, Elsevier Academic Press, San Diego, California.
 3. Golubev N. (2002): „Global change in the ecosphere” Zheldorizdat, Moscow.
 4. Ђукановић М. (1991): „Еколошки изазов”, Елит, Београд.
 5. Зеленика Р. (1988): „Методологија и технологија израде научног и стручног дела”, Савремено паковање, Земун.
 6. Kuba L., Koking Dž. (2003): „Metodologija izrade naučnog teksta”, CID, Podgorica.
 7. Љешевић М. (2005): „Теорија и методологија истраживања животне средине”, Универзитет у Београду, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд.
 8. Милановић М., Бакрач С. (2009): „Проблеми екоменаџмента и његовог окружења”, Зборник радова са међународног научног скупа „Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља”, Дивчибаре, Србија.
 9. Милановић М., Љешевић М. (2009): „Теледетекционе методе истраживања животне средине”, Географски факултет, Универзитет у Београду, Београд, 1-274.
 10. Милановић М., Љешевић М. (2009): „Вредновање природних фактора у урбаном планирању и програмима развоја локалних заједница”, ГЛАСНИК Српског географског друштва, свеска LXXXIX – број 3, Београд, 51-58.
 11. Милановић М., Милинчић М. (2010): „Одитинг животне средине у локалним еколошким акционим плановима Србије – стање и перспективе”, Зборник са научно-стручног скупа са међународним учешћем, Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља – Ивањица, Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, 571-586.
 12. Миленковић Д. (2006): „Збирка прописа из области заштите животне средине”, Службени гласник, Београд.
 13. NASA (1999): „EOS – Science Plan”, The State of Science in the EOS Program, Washington, USA.
 14. Olujić M. (2001): „Snimanje i istraživanje Zemlje iz svemira”, Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti i Geosat, Zagreb.
 15. Радојевић Р. (2000): „Управљање квалитетом и заштитом животне средине”, ДОПИС, Београд.
 16. Република Србија (2009): „Закон о заштити животне средине”, Службени гласник републике Србије бр. 135/04, Београд.
 17. Тодић Д., Чок В., Вукасовић В., Мијушковић О., Дабић Љ., Павличевић Б. (2000): „Законодавство Европске уније о животној средини и земље у транзицији”, Бирографика, Београд.
 18. Филиповић Д. (1999): „Моделовање загађивања животне средине градова – мониторинг и заштита”, Библиотека Академија, Задужбина Андрејевић, Београд.
 19. Čvorović Z. (2005): „Upravljanje rizicima u životnoj sredini”, Zadužbina Andrejević, Biblioteka DISSERTATIO, Beograd.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format