Epistemology of Human Geography (2013D12I2)

Acquiring knowledge about methods of analysis and synthesis in the study of social and economic geographic space. Application of quantitative and qualitative methods in the study of spatial organization of society. Introduction to methodological paradigms in social geography. Introduction to methodological innovations in social geography.

Development of students' ability to participate actively in building human relations in socioeconomic space; Training students for constructive activity in different areas of social practice, which treat sociogeographical issues.

Theoretical lectures

1. Basic definitions and concepts in human geography
2. The notion and essence of a geographical method
3. Explain and understand the methodological essence of human geography
4. General scientific methods in human geography
5. Specific scientific methods in human geography and certain disciplines
6. Establishment of scientific laws and legality in human geography
7. Quantitative methods in human geography
8. Qualitative methods in human geography
9. Cartographic method in human geography
10. System approach and methods of systemic analysis in human geography
11. Territorial systems (geosystems) and geostructures
12. Analyzing the methods of analysis and synthesis in human geography
13. Methods of regionalization in human geography
14. Methods of study and selection of the location of business activities
15. Methods of studying urban and rural systems

 1. Burt J.E. and Barber, G.M. (1996). Elementary Statistics for Georgaphers, 2nd edition. NY – London: The Guilford Press.
 2. Bailly A., Ferras R. Elements d'epistemologie de la geographie. Armand Colin. Paris. 1997.
 3. Grčić, M. (1994). Industrijska geografija. Beograd: Naučna knjiga.
 4. Грчић М., Примена системског приступа у савременој географији као конкретизација принципа материјалистичке дијалектике, ЈУГИНУС, Београд, 1980.
 5. Грчић М., Системско-структурни приступ и савремена географија, "Глобус" 11, Београд, 1979. с.83-88.
 6. Grčić M. Analiza prostorne organizacije industrije regiona Beograd, Ekonomski inst., Beograd, 1990.
 7. Грчић М., Минић И., Типологија пољопривреде Србије према производним карактеристикама методом факторске анализе, Гласник СГД, св. LXVII-2, Београд, 1987.
 8. Грчић М., Системски приступ у географији индустрије - достигнућа, проблеми, перспективе, Географски преглед, Сарајево, 1988.
 9. Грчић М., Анализа пропорционалних промена у структури и размештају индустрије Србије у периоду 1980-88, Зборник радова Географског факултета, св. 37-38, Београд, 1990/91.
 10. Грчић М., Марић Ђ., Методолошки модел за анализу структурних промјена и регионалног развоја привреде, Гласник ГД РС, св. 3, Бања Лука, 1998.
 11. Мирко Грчић: Функционална класификација насеља Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине, "Гласник" СГД  св. LXXIX - 1, Београд, 1999.
 12. Мирко Грчић, Геополитичка картографија, Савремене тенденције у картографији, Зборник радова са научног скупа, Географски факултет, Београд, 2001, (стр.90-101).
 13. Мирко Грчић и Иван Раткај: Еврорегиони и еврокоридори као фактори интеграције земаља Југоисточне Европе са Европском Унијом. Зборник радова, св. LI, Географски факултет, Београд, 2003., стр. 1-22.
 14. Мирко Грчић: Гносеолошки модел антропогеографије према концепцији Јована Цвијића и његова научна актуелност, “Демографија”, бр. 1, Географски факултет, Београд, 2004., стр. 25-48.
 15. Мирко Грчић: Теоријски модели стадијално-еволутивног развоја цивилизација, Гласник СГД, св. LXXXV - бр. 2, Београд, 2005. стр. 49 - 64.
 16. Мирко Grčić & Ivan Ratkaj: Structural Changes and regional differentiation of Industry in Serbia during the period of transition. International Conference “Sustainable Development in the Old Industrial Regions of Europe”, Coference Reader. p. 49 – 55. Ppublishing House of the West University of Timisoara, Romania. Timisoara, 2006.
 17. Мирко Грчић и Иван Раткај: Структурне промене и регионална диференцијација индустрије Србије у периоду транзиције(1988-2005), Гласник Српског географског друштва, LXXXVI (2), Београд, 2006, с. 97-112.
 18. Мирко Грчић: Становништво као демографски систем, „Демографија“ бр. V, Институт за демографију Географско факултета, Београд, 2008., с. 1-22.
 19. Мирко Грчић (2009): Теоријски концепт за проучавање цивилизација као друштвено-географских система, Демографија бр. VI, Институт за демографију Географског факултета, Београд, стр. 7-32. ISSN 1820–4244. УДК 911.3:316.722. Review article.
 20. Ilić J. Osnovne karakteristike ekonomske gewografije kao naučno-nastavne discipline. "Globus", Beograd, 1975. s. 3-55.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format