Theoretical Development Directions of Social Geography (2013D11I2

 • Level of study PhD academic studies
 • Teacher: Ph.D. Mirko Grčić
 • Subject status: elective
 • ECTS: 8
 • Semester: I
 • Number of classes: 4

Acquiring science-based, precisely defined and systematized knowledge of the subject, goals and tasks of human geography; Acquiring knowledge about the gnoseological problems of human geography; Acquiring knowledge about theoretical problems and perspectives of human geography.

Understanding and explaining the theoretical directions of the development of social geography in Serbia and the world; Forming of concepts, legality and theoretical models in the field of human geography.

Theoretical lectures

1. Development of the theory of human geography.
2. The process of differentiation and integration of human geography.
3. Comparative overview of the theoretical paradigms of traditional (classical) and modern geographical geospatial research.
4. Periodization of the development of socio-geographical thought.
5. Scientific schools in human geography.
6. The characteristics and significance of the Serbian geographical school in the theory of human geography.
7. Theoretical approaches in human geography (descriptive, scientific, applied, pragmatic, complex, etc.).
8. Functions of human geography.
9. Perspectives of the development and application of social geography (in the economy, development of human settlements and the territorial distribution of the population and it’s structure.

 1. Grčić, M. (2000). Politička geografija. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  Barnes, T. and Gregory, D. (1997) (Eds). Reading Human Geography. New York: John Wiley and Sons, Inc.
  Грчић М., Неки филозофски проблеми друштвене географије, зборник симпозијума "Идејне и друштвене вредности географске науке", ЦМУ, Београд, 1987. с. 36-52.
 2. Грчић М., Теоријско-методолошка питања политичке географије, "Зборник радова", св. XLVII, Географски факултет,  Београд, 1997.
 3. Грчић М., Научне школе у политичкој географији и геополитици. "Зборник радова" ГИ "Јован Цвијић" САНУ, књ. 47-48, Београд, 1998. с.175-199.
 4. Мирко Грчић: Развој научне географије у Србији и осталим српским земљама. У: Стаменковић С. и Грчић М. (уред.): Србија и савремени процеси у Европи и свету, Географски факултет универзитета у Београду, 2005., стр. 7-17.
 5. Мирко Грчић: Теоријски, методолошки и дидактички проблеми развоја географије, Гласник Географског друштва Републике Српске, св. 9, Бања Лука, 2005., стр. 67-81.
 6. Мирко Грчић: Гносеолошки модел антропогеографије према концепцији Јована Цвијића и његова научна актуелност, “Демографија”, 1, Географски факултет, Београд, 2004., 25-48.
 7. Мирко Грчић: Научна актуелност и практичне функције географије у Србији. Први конгрес српских географа, Зборник радова, књ. 1. Београд, 2007.  с. 49-57.
 8. Мирко Грчић и Љиљана Грчић (2009): Савремени циљеви и функције географског образовања. Друштвена улога и статус географије у Републици Српској и окружењу (монографија, уредник Ђ. Марић). Географско друштво Републике Српске, Бања Лука, 2009.
 9. Мирко Грчић (2009): Географска логика и филозофски поглед на свет, Зборник радова, Гографски факултет, Београд, св. LVII, стр. 59-86.
 10. Мирко Грчић (2009): Теоријски концепт за проучавање цивилизација као друштвено-географских система, Демографија бр. VI, Институт за демографију Географског факултета, Београд, стр. 7-32. ISSN 1820–4244. УДК 911.3:316.722. Review article.
 11. Грчић М. (2010): Простор као филозофска и географска категорија, Гласник ГД РС, св. XIV, стр. 1-19, Бања Лука. Space as a philosophical and geographic category. Herald, vol. XIV. p. 1-19, Geographic society of The Republic of Srpska.
 12. Грчић М. (2011): Гносеолошки модели географских проучавања односа природе и друштва. „Гласник“ СГД, бр. 1/2011. с. 3-18 . Gnoseological Models in Geographic research of Relationships between nature and Society, Bulletin of the Serbian Geographical Society, 2011, XCI - № 1, p. 19-32. 
 13. Грчич М. (2011): Размышления о проблемах современной географии. Глобальная социально-экономическая география: Сборник научных трудов памяты Н. В. Алисова (под ред. Н. А. Слуки. – М.осква – Смоленск: Ойкумена, 2011. стр. 33-42.
 14. Грчић М. (2011): Проблем целовитости у географији. Трећи конгрес српских географа са међународним учешћем. Књига I. Географско друштво РС, Српско географско друштво, ПМФ Унив. у Бањој Луци и ГФ Унив. у Београду. Бања Лука, 2011. str. 94-105.
 15. Грчић М. (2011): Културна географија – аспект и дисциплина друштвене географије. „Гласник“ св. 15, Географско друштво Републике Српске, стр. 1-22. Concept of cultural geography as a science, „Herald“ vol. XV, Geographical Society of the Republic of Srpska, p. 1-22.
 16. Грчић М. (2012): Културна антропогеографија – концепт, традиције и правци развоја у Србији. Зборник са научног скупа са међународним учешћем: Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе (урдници М. Грчић и М. Милинчић), Географски факултет Универзитета у  Београду,  Београд, с. 323-334.
 17. Грчић М., Раткај И. (2013): Развој катедре за друштвену  географију. Монографија поводом 120 година Географског факултета. Београд.
 18. Грчић М., Раткај И. (2014): Развојни правци и истраживачки приоритети друштвене географије. Географско образовање, наука и пракса – развој, стање и перспективе. Научна монографија поводом 120 година Географског факултета. Уредници: М. Грчић, Д. Филиповић и С. Драгићевић,  Београд, Географски факултет. Стр 41-50.
 19. Grčić,  M.,  Grčić,  LJ.,  Sibinović,  M(2014).  Perspectives in geography of culture and civilizations. Bulletin of the Serbian geographical society, 2014, XCIV-№1, p. 33-44. Правци развоја географије култура и цивилизација. Гласник Српског географског друштва., св. 94/1, s. 45-56.
 20. Грчић М. (2015). Гносеолошки модел класичне антропогеографије као општегеографске науке према концепцији Војислава С. Радовановића. (Gnoseological model classical anthropogeography as general geographical science in the concept of vojislav S. Radovanovic). Научни скуп: Академик В. С. Радовановић – знаменити српски антропогеограф. „Демографија“, књ. 12, Универзитет у Београду, Географски факултет, Институт за демографију, Београд. стр. 37-44.
 21. Грчић М. (2015). Принципи просторне организације балканског друштва по моделу Јована Цвијића. Principles of the spatial organization of the Balkan society by model of Jovan Cvijić. Четврти српски конгрес географа са међународним учешћем. Зборник радова. Књ. 1. Универзитет у Београду – Географски факултет и Српско географско друштво. Стр. 31-38.
 22. Grčić M. (2015). The human-geographical school of Jovan Cvijić. In monography in english: Jovan Cvijic: live, work, times – on occasion of 150th anniversary of Jovan Cvijić’s birth. (editors Jović V. i Kostić A.). Serbian Academy of Sciences and Arts: Geographical Institute „Jovan Cvijić“ SASA, Belgrade. P. 177-182.
 23. Грчић М. (2015). Цвијићева антропогеографска школа. У монографији на српском: Јован Цвијић – живот, дело, време. Поводом 150 година од рођења. (Уредници В. Јовић и А. Костић). Српска академија наука и уметности: ГИ „Јован Цвијић“. Београд: Службени гласник. стр. 177-182.
 24. Грчић М.: Теоријско методолошки проблеми географије, "Глобус" 26, СГД, Београд, 2001, с. 41-54.
 25. Мирко Грчић (2009): Гографски фактор у еволуцији људског рода, „Глобус“ бр. 34. СГД, Београд, с. 13-32.
 26. Грчић М. и Грчић Љ. (2010): Проблеми и перспективе географског образовања у Србији. Глобус, часопис за дидактичка и методолошка питања географије, бр. 35. СГД, Београд, стр. 165-174.
 27.  Radovanović M.: Teorija i metodologija geografije, rukopis umnožen za studente geografije. Beograd, 1980.
 28. Ilić J. Osnovne karakteristike ekonomske gewografije kao naučno-nastavne discipline. "Globus", Beograd, 1975. s. 3-55.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format