Ph.D. Aleksandar Knežević

Датум и место рођења: 19.04.1973. године, Краљево

Мр Александар Кнежевић је дипломирао 2001. године на смеру Географија Географског факултета у Београду. Магистрирао је 2006. године и стекао академско звање магистра демографије. На Географском факултету запослен је од 2001. године у звању асистента. Ангажован је у извођењу вежби из предмета: Увод у демографију, Статистика становништва, Етнодемографија, Демографски развитак Србије и суседних земаља и Стандардизација података о становништву на смеру Демографија. Област научног интересовања су демографске теорије, статистика становништва и етнодемографија. Објавио је једну научну монографију и више научних и стручних радова. Учествовао је са рефератима на више домаћих и међународних скупова. Сарађивао је на три домаћа и једном међународном пројекту. Похађао је специјалистичке студије (2000/2001) на Алтернативној академској образовној мрежи (ААЕN), смер Животна средина-изазов науци, технологији и друштву. Учествовао је у реализацији првог Међународног конгреса студената географије у Србији у организацији EGEA. Члан је Српског географског друштва и Друштва демографије Србије.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format