Andrijana Mirković

Andrijana Mirković rođena je 17. novembra 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2010. godine na istom fakultetu odbranila master rad pod nazivom „Savremeni koncept regionalnog razvoja i regionalizacija Republike Srbije“ i time stekla zvanje master ekonomista. Od 2011. godine upisana je na doktorskе studije Ekonomskog fakulteta u Beogradu – studijska grupa Ekonomija.

Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 2008. godine u zvanju saradnika u nastavi, a od 2011. godine je angažovana kao istraživač pripravnik na naučnom projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije br. 176017 Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije. Angažovana je u izvođenju vežbi iz predmeta: Međunarodna privreda i turizam, Poslovanje turističkih agencija, Turistička propaganda, Menadžment u turizmu i Marketing u turizmu. Učestvovala je na više naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja, i autor je više naučnih radova. 

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format