Ph.D. Bojana Mihajlović

Датум и место рођења: 06.10.1981., Ужице

Географски факултет Универзитета у Београду (смер Геопросторне основе животне средине) уписала је школске 2000/01. године, дипломирала 2005. године као први дипломирани географ за заштиту животне средине од оснивања смера. Школске 2005/2006. године уписала је постдипломске (магистарске) студије на смеру Геопросторне основе животне средине и испите предвиђене Планом студија положила са просечном оценом 10. Магистарску тезу под називом “Управљање животном средином руралних планинских простора”, одбранила је 21. јула 2008. године и стекла академско звање магистра географије за област заштите животне средине. Тему докторске дисертације под насловом: „Одрживи развој заштићеног руралног простора Србије“, пријавила је у септембру 2008. године. Oд 2005. до да­нас, са­мо­стал­но и као ко­а­у­тор, об­ја­ви­ла 26 на­уч­их и стручних радова, као и два уџбеника.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format