Ph.D. Dragica Živković

Датум и место рођења: 04.12.1951. године, Обренoвац

Др Драгица Живковић основну школу и гимназију завршила је у Београду. Студије географије на Природно-математичком факултету у Београду је уписала 1970. године, а завршила 1974. године са просечном оценом 9,50. Последипломске студије на смеру Географија становништва и насеља на Географском факултету је уписала 1974. године и исте завршила 1976. године са просечном оценом 9,80. Магистарски рад под насловом “Демографске карактеристике општине Обреновац” одбранила је на Одсеку за географију и просторно планирање 1979. године. Докторску дисертацију под насловом “Картометријска анализа хипсометријског размештаја становништва СР Србије (ван територија САП-а)” одбранила је на Географском факултету у Београду 1989. године. Изабрана је за асистента приправника на Одсеку за географију и просторно планирање ПМФ 1975. године на предметима Картографија и Географија Југославије на смеру Географија. После првог реизбора изабрана је за асистента за предмете: Картографија и Тематско картирање. За доцента је изабрана 1990. године, за предмет: Картографија у Географском институту и Институту за просторно планирање. У звање ванредног професора изабрана је 1995. године а у звање редовног професора 2001. године за предмерте Картографија  и Тематско картирање. Од 1990. наставник је на смеру последипломских студија Географска картографија, а од 1991. била је и руководилац тог смера. На мастер студијама ангажована је на предметима Картографске комуникације и Картографско моделовање а на докторским студијама на предметима Теорија картографије и Методологија картографских истраживања. Била је ментор 19 магистарских и 10 докторских теза а као члан комисије учествовала је у 4 магистарске и 5 докторских теза. Шеф Катедре за картографију од 1990. до 2012. године, Руководилац Лабораторије за картографију. Наставник Картографије на Универзитету у Бањалуци била је у периоду од 1995-1997. и од 2008-2010.године, на Филозофском факултету на Палама је од 2002. године а на Природно-математичком факултету Универзитета у Косовској Митровици од 2003. године.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format