Ph.D. Dragutin Tošić

Др Драгутин Тошић је рођен 15. 6. 1955. године у Титовом Ужицу (данашњем Ужицу). Завршио је основну школу и гимназију у Пожеги. Основне студије на Одсјеку за географију Природноматематичког факултета Универзитета у Сарајеву завршио је 1978. године и стекао звање Професор географије.
Последипломске студије завршио је 1988. године на Инситуту за географију Природнословноматематичког факултета Свеучилишта у Загребу – смер Принципи и методе регионализације, одбраном магистарског рада на тему Функционална диференцијација простора у градском насељу на примеру Титовог Ужица и стекао звање Магистар природних знаности из области географије. (У организацији наставе тих студија поред ПМФ-а учествовали су и Архитектонски факултет, Економски факултет и Факултет политичких наука Свеучилишта у Загребу).
Докторску дисертацију под насловом Просторно-функцијски односи и везе у нодалној регији Ужица, одбранио је 1999. године на Географском факултету Универзитета у Београду и стекао звање Доктор географских наука.
Др Драгутин Тошић, био је запослен као асистент, односно научни асистент у катедрама за Регииналну географију и Друштвену географију на Одсјеку за географију ПМФ-а Универзитета у Сарајеву од 1979. до 1992. године. Од 1994. године запослен је на Географском факултету Универзитета у Београду и то до 2000. године као асистент, а потом је биран у звање доцента на предмету Принципи и методе регионализације – Студијска група Просторно планирање. Од 2005. године имао је звање ванредног професора за научне области Принципи и методе регионализације на Студијској групи за просторно планирање и Геосистеми и становништво на Студијској групи за демографију. На основу одлуке Сената Универзитета у Београду 2011. године, изабран је у звање редовног професора за научне области Просторно планирање, Демографија и Геопросторне основе животне средине.
Једну школску годину (1980–81.) провео је на студијском боравку на Катедри за социјалну географију Географског института Универзитета у Манхајму – СР Немачка.
Наставник је и на Одсеку за географију и Одсеку за Просторно планирање Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци. Предавао је пет школских година и на Одсеку за географију и туризмологију Природноматематичког факултета Универзитета у Нишу.
Ментор је више од 200 дипломских радова, 10 мастер, 19 магистарских радова и пет успешно одбрањених докторских дисертација на студијским групама за Географију, Просторно планирање и Демографију Географског факултета у Београду. Поред тога био је члан 12 комисија за одбране магистарских радова и 19 комисија за одбране докторских радова на факултетима Универзитета у Београду и Универзитета у Бањалуци.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format