Ph.D. Ivan Ratkaj

Датум и место рођења: 1972, Београд

Др Иван Раткај је дипломирао на смеру Географија Географског факултета Универзитета у Београду 1998. године. Магистрирао је 2004. године, а 2008. године је одбранио докторску дисертацију и стекао академско звање доктора географских наука. На Географском факултету је запослен од 1999. године, а у звање доцента је изабран 2008. године. Ангажован је у извођењу наставе из предмета: Аграрна географија и Саобраћајна географија на смеру Географија, Социјална географија на смеровима Географија и Демографија, Општа економска географија на смеру Просторно планирање и Социјално-економска географија, Саобраћајни системи и туризам и Транзитни туризам на смеру Туризмологија, као и на мастер и докторским студијама на смеру Географија. Научно је оријентисан ка проучавању саобраћајних и урбаних система и сродне проблематике друштвене географије. Аутор је више од 30 библиографских јединица, од тога једне монографије, више поглавља у монографијама, научних и стручних радова. Учествовао је са рефератима на више националних и међународних скупова. Био је ментор и члан комисија у завршним радовима на свим нивоима студија. Радио је на три национална и два међународна научно-истраживачка пројекта. Боравио је на усавршавању на Хофстра Универзитету у САД-у 2002. године.  Учествовао је у организацији стручног боравка студената Географског факултета на Универзитетима у Бамбергу, Тирани, Котору, Мостару и Тузли. Уредник је научног часописа Зборник радова Географског факултета Универзитета у Београду од 2010. године.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format