Ph.D. Ljiljana Živković

Рођена је  у Београду, где је завршила основну и средњу школу. На Географском факултету у Београду дипломирала је 1984. године, магистрирала 1991. године, а докторску дисертацију је одбранила 2005. године. У звање доцента изабрана је 2006. године. Научно усмерење  је у домену наставе географије и туристичке географије. Од школске 2012/2013. године је шеф Катедре за дидактику и методику наставе географије. Као аутор и коаутор објавила  је 63 научна рада у часописима националног и међународног значаја, а такође је учествовала на 35 научних скупова са рефератом. Поред рада у настави била је ангажована у научним пројектима  “Географске промене и процеси у Србији”, “Становништво Рашке”, “Антропогеографска проучавања у регији Рашка”,  ”Природни, демографски и привредни потнецијали села у Србији” и “Развојни програми ревитализације села Србије”, као истраживач. Потпредседник је и руководилац Наставног одсека Српског географског друштва. Стручни  је координатор и предавач  на семинарима Завода за унапређење и образовање Републике Србије посвећених настави географије “Методика за ефикаснију наставу географије” и “Интегрисана амбијентална настава”. Преседник је Комисије за лиценце за географију Министарства за образовање Републике Србије. Ментор је две докторске дисертације, осам магистарских и једанаест мастер радова из области наставе географије. Гостујући је предавач на Учитељском факултету у Београду и Вршцу.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format