Ph.D. Marija Belij

Датум и место рођења: 25.05.1985. Крушевац

Основну и средњу школу завршила у Крушевцу. Географски факултет у Београду уписала 2004. године, а на истом дипломирала 2008. године са темом „Позиционирање Рибарске бање у бањском туризму Србије“. Мастер студије на смеру Туризмологија на Географском факултету у Београду уписала је школске 2008/2009 године. Завршни мастер рад под насловом „Бањски и рекреациони центри-облик прилагођавања бањског туризма Србије потребама савременог тржишта“ одбранила је 2009. године. Докторске академске студије уписала је 2010. године на Географском факултету у Београду, на смеру Туризмологија. Од школске 2008/09. ангажована је на Географском факултету као сарадник у настави, а од јула 2011. године изабрана је у звање асистента.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format