Ph.D. Marko Joksimović

 Датум и место рођења 10.10.1982. Беране (Црна Гора).

Основну школу и гимназију завршио је у Београду. Студије Географије на Географском факултету у Београду завршио је 2005. године са просечном оценом 9,06 (дипломски рад: „Географска проучавања Овче и околинe”). Магистарске студије на Географском факултету, на смеру Регионална географија, уписао је школске 2005/2006. и положио све испите на последипломским студијама, са просечном оценом 10,00. Студент је 3. године докторских студија Геонаука на матичном факултету и у фази пријаве докторске тезе на тему: „Природни услови и ресурси у функцији развоја и регионалне диференцијације Беранског краја“. За асистента, за ужу научну област Регионална географија изабран је 2012. године. Коаутор је уџбеника и радне свеске географије за 5. разред основне школе, издавачке куће „Нови Логос“. Аутор и коаутор је више регионалногеографских и туризмолошких научних радова, од тога три у међународном научном часопису. Учествовао је на 5 домаћих и 2 међународна научна скупа.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format