Ph.D. Mikica Sibinović

Датум и место рођења: 24. 6. 1979, Зајечар

Др Микица Сибиновић је дипломирао на смеру за Географију на Географском факултету Универзитета у Београду 2003. године. Mагистарски рад је од­бра­нио 2006. го­ди­не, чиме је стекао академско звање магистра географских наука. На Географском факултету запослен је од 2008. године у звању асистента. Ангажован је у извођењу вежби из предмета: Аграрна географија, Индустријска географија, Саобраћајна географија, Политичка географија и Географија културе и зоне цивилизација на смеру Географија, Социјално економска географија и туризам, Саобраћајни системи и туризам и Транзитни туризам на смеру Туризмологија. Научно се орјентисао ка проучавању проблематике економске и политичке географије. Об­ја­ви­о је са­мо­стал­но и у ко­а­у­торству више од 20 радова, две монографије и три поглавља у монографијама. Уче­ство­ва­о је са рефератима на више на­уч­них ску­по­ва на­ци­о­нал­ног и ме­ђу­на­род­ног зна­ча­ја. Био је ангажована на два међународна и национална пројекта. Члан је Српског географског друштва.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format