Ph.D. Zorica Prnjat

Zorica Prnjat (devojačko Marković) je rođena 1967. u Beogradu. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, odsek Anglistika, upisala je 1986.godine. Diplomirala je 1991.sa prosečnom ocenom 8,75. Na istom fakultetu je sa prosečnom ocenom 10,00 položila sve ispite na magistarskim studijama i odbranila magistarsku tezu ‘Odlike kompjuterski posredovane komunikacije i implikacije za nastavu stranog jezika struke’ 2009.godine.

Pohađala je više seminara na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu:

“CEFR on assessment”, “Teaching Large Classes”, “Bologna and CEFR descriptors”, “European Language Portfolio” i “Content and Language Integrated Learning”, februara 2010.

“Language learner autonomy and pedagogical approaches calculated to promote its development”, “The common reference levels of the Common European Framework of Reference for Languages and their relevance to the development of curricula in the Philological Faculty” i “The European Language Portfolio as a tool to support reflective learning and learner self-assessment”, marta i oktobra  2009.

Završila je specijalistički kurs ’Nove didaktičke teme u nastavi engleskog jezika’ u organizaciji Britanskog saveta u Rimu, Italiji, januar – maj 1997.godina.

Radi doktorsku disertaciju pod nazivom ’Identitet i kultura u poslovnoj imejl komunikaciji u evropskim i azijskim multinacionalnim kompanijama’

Rad u nastavi: od 1993.godine radi kao predavač engleskog jezika struke. Radila je  na sledećim visokoškolskim ustanovama: Fakultet za menadžment, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Fakultet za  ekonomiju i političke nauke, Fakultet za informacione tehnologije i Fakultet za strane jezike, Alfa univerziteta. Više godina je bila šef katedre stranih jezika pri Alfa univerzitetu.

Od 2009.godine angažovana je kao saradnik u nastavi na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde na master programu Jezici, poslovanje i međunarodna trgovina radi kao predavač za poslovni engleski jezik.

Od 2010.godine radi na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao nastavnik engleskog jezika bila je angažovana u Beogradskom otvorenom klubu Fonda za otvoreno društvo od 1997. do 1999. gde je držala kurseve engleskog jezika za polaznike od 15 do 20 godina. Učestvovala je u obrazovnom programu Fonda i Istraživačke stanice Petnica gde je na seminaru o primeni interneta u nastavi stranih jezika namenjenom nastavnicma iz gimnazija i srednjih škola u Srbiji, demonstrirala mogućnosti upotrebe interneta u nastavi engleskog jezika.

 Naučno-istraživački i stručni rad:

Oblast rada i interesovanja od početka karijere predstavlja jezik struke. Rezultati rada su prezentovani u dva univerzitetska udžbenika, čiji je izdavač Fakultet za trgovinu i bankarstvo u Beogradu, i u mnogobrojnim radovima objavljenim u zbornicima radova sa skupova i stručnim časopisima.

U svojstvu stručnog saradnika Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja uradila nekoliko recenzija udžbeničkih kompleta iz engleskog jezika za gimnazije i srednje stručne škole.

Član je redakcije naučno-stručnog časopisa The Journal of English for Specific and Academic Purposes.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format