Ph.D. Predrag Manojlović

Датум и место рођења: 24.04.1955.,  Неготин

На Географском факултету у Београду дипломирао је 1980. године са просечном оценом 9,76 са радом под насловом “Североисточна Србија – регионално-географски приказ“. На истом факултету завршио је постдипломске студије, на смеру Географија краса, са просечном оценом 10. Маги­с­тарску тезу из геоморфологије под насловом “Крас слива Замне” одбранио је 1985. године. На истом факултету, 1990. године, одбранио је докторску дисертацију из геоморфологије под насловом “Експеримен­тална истраживања интензитета корозије у красу Источне Србије

За асистента приправника на Географском факултету у Београду изабран је 1983. године. За доцента на Географском факултету у Београду, за предмет Гео­морфологија, изабран је 1991. године. Поред тог предмета, од 1991-1993. године држао је предавања и вежбе из предмета Аерокосмичке методе у географији и Аерокосмичке методе у просторном планирању. За ванредног професора за предмет Геоморфологија, изабран је 1995. године, а у звање редовног професора 2001. Од 1993. године до 2008. поред предавања из предмета Геоморфологија, предавао је и премет Математичка географија. Од 2008. држи наставу из предмета Квантитативне методе у географији, Квантитативне методе у животној средини и Даљинска детекција у географији. У истом периоду држао је више предмета на мастер и докторским студијама, а све у зависности од промене наставних програма.

Од 2000.-2006. године предавао је предмет Геоморфологија на Универзитету у К. Митровици, а од 2000, године и на Одсеку за Географију Природно-матема­ти­чког факултета у Нишу, па све до данас.

Крајем 1989. и почетком 1991. године, ради упознавања оригиналних истраживачких метода, обавио је специјали­зацију у више иностраних геоморфо­ло­шких институција.

Оснивач је и управник Лабораторије физичке географије Географског факултета у Београду и ПМФ-а у Нишу, у оквиру којих се обавља научно-истраживачки рад студената (дипломаца, последипломаца и доктораната).

У периоду 2000-2003. година вршио је функцију продекана Географског факултета. Од 2007-2012. био је председник Савета Географског факултета.

У Српском Географском друштву био је секретар, а од јануара 2000. године именован је за  уредника научног чсописа ”Гласник” Српског географског друштва чије именовање још увек траје.

Од 2000. до 2010. године био је члан експертске комисије у оквиру групације Гео-науке и астрономија  у оквиру Министарства за науку и технолошки развој.

Године 2003. изабран је за члана Одбора за крас и спелеологију у оквиру Српске академије наука и уметности.

Научна област истраживања: Физичка географија, геоморфологија, механичка и хемијска ерозија и акумулација.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format