Ph.D. Tijana Dabović

Др Тијана Дабовић, дипломирани просторни планер, рођена је у Београду 18. фебруара 1977. године, где је завршила основну и средњу школу. Редовне студије уписане школске 1996/1997. године на Географском факултету Универзитета у Београду на смеру Просторно планирање, завршила је у редовном року са просечном оценом 9,87 и оценом 10 на дипломском испиту. Као један од 1000 најбољих студената у Србији 1997. године добила је стипендију Норвешке Краљевске Амбасаде. Последипломске студије уписала је школске 2002/03. године на матичном факултету на смеру Просторно планирање, где је у законском року положила све планом предвиђене испите са просечном оценом 10. Као студент последипломац провела је два месеца у току 2004. године у научном и стручном усавршавању у SPECTRA центру на Архитектонском факултету у Братислави. Магистарску тезу под називом: Теорија и методологија израде националних стратегија просторног развоја – пример Словачке, одбранила је 2006. године. Докторску дисертацију: Могућност унапређења интегралног приступа у теорији просторног планирања одбранила је 2011. године. Др Тијана Дабовић је 2002. године засновала радни однос на Географском факултету у Београду као асистент приправник, а од 2007. године у истој институцији била је запослена као асистент. У звање доцента изабрана је 2012. године. До сада је самостално или у коауторству објавила више од 40 научних и стручних радова, 1 уџбеник и 1 научну монографију. Њен стручни рад огледа се у активном учешћу у изради бројних планских докумената. Активно се служи енглеским и шпанским језиком.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format