Ph.D. Tijana Đorđević

Тијана Ђорђевић рођена je 24. априла 1984. године у Београду, где је завршила основну школу и ХIII београдску гимназију. Године 2009. завршава студије Географије, а 2011. мастер студије Демографије. Докторант је на смеру Географија на Географском факултету Универзитета у Београду.

Учествује као сарадник у извођењу наставе и као консултант на истраживачким активностима студената основних и мастер студија. За потребе наставе и научноистраживачког рада прикупља и класификује релевантну литературу. У оквиру сарадње са члановима матичне и других НИО у Србији (Завичајни музеј у Александровцу, ЦЕСНА Б у Београду и др.), учествује у објављивању радова у земљи и иностранству.

Запослена је на Географском Факултету у звању истраживача приправника (од 2011. године), са ангажовањем преко Министарства просвете и науке Републике Србије на пословима реализације научног пројекта бр. 176008 Развојни програми и ревитализације села Србије.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format