Ph.D. Velimir Jovanović

Датум и место рођења: 01.08.1951. у Београд

Завршио Геолошку техничку школу у Београду и Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду (Смер за петрологију и геохемију) и стекао звање дипломирани инжењер геологије.
Последипломске студије завршио је на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, одбранивши магистарску тезу „Базичне магматске стене Фрушке Горе“ чиме је стекао звање магистар техничких наука из области геологије-петрологија.
Од 1979. до 1994. године био је запослен у Заводу за изградњу града Београда као инжењер геологије на пословима обезбеђивања геолошке документације за све нивое планирања и пројектовања и издавања одобрења за геолошка истраживања на територији града Београда.
Докторску тезу „Петрологија мезозојских вулканита планине Бобије код Љубовије“ одбранио је 1994. и тиме стекао звање доктор техничких наука из области геологије.
На Географском факултету Универзитета у Београду запослен је од 1994. године, као доцент, од 2000., као ванредни професор, а од 2005. као редовни професор.
Обављао је или данас обавља наставу из предмета:
Геологија и лежишта минералних сировина (за студенте географије)
Геологија са петрографијом (за студенте географије)
Примењена геологија (за студенте просторног планирања)
Геологија животне средине (геопросторне основе животне средине)
Управљање природним и људским ресурсима (геопросторне основе животне средине)
Природни услови и ресурси (изборни, за студенте просторног планирања)
Геологија са минералним ресурсима (смер за екологију), на Биолошком факултету Универзитета у Београду
Основи геологије, Геологија са петрографијом, Геолошки ресурси и Геологија за туризмологе (изборни) на Природно математичком факултету универзитета у Нишу – Департман за географију и туризмологију.
Основи геологије, Примењена геологија, Основи палеонтологије на Природно математичком факултету Универзитета у Бањалуци.
Са Ђорђевић, П. И Цветковић, В. Коаутор је уџбеника “Примењена геологија” намењеног студентима просторног планирања. Издавач је био Универзитет у Београду (1996. и 2000.).
Ауторизована скрипта “Лежишта минералних сировина“, за потребе студената географије, објавио је 1998.
Са Срећковић-Батоћанин, Д. Аутор је уџбеника “Основи геологије“, намењеног студентима географије (Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.).
Основну научну преокупацију представља проучавање петрологије тријаског и јурског вулканизма на просторима  Србије. Нека од гледишта изнетих у начним радовима представљају потпуно ново тумачење геотектонскох услова настанка ових вулканита, што је прихваћено на интернационалним геолошким скуповима.
Интересовање за инжењерскогеолошку проблематику, нарочито за улогу геолошких истраживања у изради подлога за потребе планирања и пројектовања, везано је за период рада у Заводу за изградњу града Београда, али и за новији период, где је потребно дефинисати обим и врсту истраживања у оквиру израде планова различитих намена.
Најновији радови односе се на проблематику која се тиче повезаности геологије са географским дисциплинама, као што је значај геолошких ресурса у планирању, привредном развоју и заштити простора.

Interest in Faculty of Geography?

Get the brochure in electronic format