Odsek za prostorno planiranje

Katedra i Institut za prostorno planiranje organizuju i vode nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama u duhu savremene teorije i prakse prostornog planiranja u Evropi i svetu. Osnov studija čine geografske nauke, uz primenu najaktuelnih metoda i tehnika u prostornom planiranju. Program je zasnovan na integralnom pristupu planiranju i značajno je obogaćen i predmetima iz oblasti socijalnih i ekonomskih nauka, pogotovo na master i doktorskim studijama, gde se studenti upoznaju i sa današnjom legislativnom, politikološkom i metodološkom osnovom prostornog planiranja u Evropskoj Uniji. Na taj način, studenti se veoma lako uklapaju u programe nastave ili u praktičan rad na školama i institucijama za prostorno planiranje, kao i u lokalnoj, regionalnoj ili državnoj administraciji zemalja područja EU, SAD i drugde.

Odsek za prostorno planiranje je punopravni član Asocijacije Evropskih Škola Planiranja (AESOP) i SPA-CE.net mreže naučnih institucija koje se bave prostornim planiranjem u Evropi. Profesori i asistenti Odseka su, pored izvođenja nastave, angažovani na radu na brojnim naučno-istraživačkim projektima koje finansira Vlada Republike Srbije, rukovodili su ili su učestvovali u izradi brojnih planskih dokumenata posebno strategijskog karaktera, i aktivni su članovi brojnih strukovnih asocijacija u zemlji i inostranstvu. Težište naučnog rada na Studijskoj grupi je tradicionalno vezano za teorijsko-metodološka i doktrinarna pitanja prostornog planiranja, te na mogućnosti i vidove primene rezultata fundamentalnih i aplikativnih naučnih istraživanja u praksi prostornog i urbanističkog planiranja u Srbiji. U novije vreme se lepeza istraživanja širi i produbljuje, sa značajnim evropskim predznakom.

Katedra organizuje i sprovodi nastavu, odnosno obuku studenata, sa svim aktivnostima koje ta obuka podrazumeva (stručne ekskurzije, seminari, osnovne, master i doktorske studije itd), dok Institut objedinjuje sve aktivnosti, organizuje naučni i stručni rad, rad na naučnim projektima, vodi publicistiku iz oblasti prostornog planiranja, ostvaruje kontakte sa inostranim institucijama iz oblasti prostornog planiranja i dr.

Nastava studenata danas obuhvata oko 300 studenata na osnovnim i master studijama. Od 2006/07. godine master studije se odvijaju po novom programu, dok osnovne studije od 2007/08. kreću po istom, novom programu, u potpunosti usaglašenom sa Bolonjskom deklaracijom. Pored toga u toku je rad na 18 doktorskih teza, odobrenih odlukama Naučno-nastavnog veća Fakulteta i Stručnog veća Univerziteta u Beogradu.

Šef odseka

dr Zora Živanović, vanredni profesor

Katedra za prostorno planiranje

Šef Katedre

dr Zora Živanović, vanredni profesor

dr Dejan Đorđević, redovni profesor

dr Branka Tošić, redovni profesor

dr Dejan Filipović, redovni profesor

dr Velimir Šećerov, redovni profesor

dr Bogdan Lukić, vanredni profesor

dr Vesna Miletić Stepanović, vanredni profesor

dr Tijana Dabović, vanredni profesor

dr Zora Živanović, vanredni profesor

dr Marija Jeftić, vanredni profesor

dr Bojan Vračarević, docent

Ljubica Duškov, asistent

Teodora Nikolić, asistent

Branko Protić, asistent

Andrijana Mirković Svitlica, asistent

Bojana Pjanović, asistent