Odsek za turizmologiju

Godina 1962. označava početak rada na univerzitetskom obrazovanju kadrova za turizam u Srbiji, jer su pri Geografskoj studijskoj grupi Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu počele poslediplomske studije iz turizma. Devet godina nakon toga, formiran je Institut za turizam i prostorno planiranje sa Katedrom za turizam. Godine 1972. počela je sa radom studijska grupa za turizam. U 1976. godini Institut i studijska grupa prerastaju u Odsek za turizmološke nauke Prirodno-matematičkog fakulteta, koji je 1991. godine prestao sa radom.

Počev od školske 2007/08. godine, u okviru Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, obnovljen je rad studijske grupe Turizmologija. Nastava na studijskoj grupi Turizmologija obavlja se na tri nivoa: osnovne akademske studije, diplomske akademske – master studije i doktorske studije.

Institut za turizmologiju je jedan od pet instituta Geografskog fakulteta. Institut je nosilac i organizator obrazovnog i naučno-stručnog rada u domenu turizmologije. Prvi upravnik Instituta za turizmologiju u periodu od osnivanja do jeseni 2010. g. bio je prof. dr Srboljub Stamenković. Od tada upravnik Instituta za turizmologiju je prof. dr Dobrica Jovičić.

U sastavu Instituta za turizmologiju nalazi se Katedra za turizmologiju, koja se bavi pitanjima organizacije i unapređenja nastave na osnovnim, diplomskim (master) i doktorskim akademskim studijama.

U 2012. godini Geografski fakultet se preko Instituta za turizmologiju priključio Dunavskoj univerzitetskoj mreži u oblasti turizma (Danube University Network in Tourism), koju je incirala nevladina organizacija the Danube Competence Center. Osnovna intencija formiranja odnosne univerzitetske mreže, u koju je do sada uključeno preko stotinu univerziteta iz Podunavskog regiona, sastoji se u umrežavanju znanja, iskustava i informacija, pokretanju zajedničkih istraživanja i razmeni rezultata istraživanja, povezivanju obrazovanog sektora i turističke operative, kao i u unapređivanju nastavnih planova i usluga koje se pružaju studentima.

Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu se, posredstvom Instituta za turizmologiju u 2012. godini priključio inicijativi za pripremu i predlaganje projekta „Cross-cultural tourism“, u okviru međunarodnog TEMPUS VI programa. U pripreminim aktivnostima vezanim za ovaj projekat uključeno je 9 evropskih univerziteta na čelu sa Univerzitetom u Novom Sadu.

Od osnivanja do danas članovi Instituta su aktivno učestvovali u nizu naučno-stručnih skupova posvećenih turizmu i geografiji, održanih u zemlji i inostranstvu. Posebno treba istaći da je povodom pedesetogodišnjice obrazovanja turizmologa u Srbiji, započetog na Geografskoj grupi PMF-a Univerziteta u Beogradu 1962. g., Institut za turizmologiju, u saradnji sa Udruženje turizmologa Srbije, Departmanom za geografiju i turizam PMF-a iz Novog Sada, Geografskim institutom „Jovan Cvijić“-SANU, i Turističkom organizacijom Srbije, organizovao naučnu konferenciju „Problemi i praksa razvoja turizmologije u Srbiji“.

U 2015. godine Institut za turizmologiju, zajedno sa Udruženjem turizmologa Srbije, planira da organizuje međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Teorija i praksa razvoja turizma u zemljama Jugoistočne Evrope“, a inicijalne pripreme za organizaciju ovakvog skupa su već u toku.

U sklopu svojih aktivnosti Institut za turizmologiju intenzivno sarađuje sa strukovnim udruženjima, asocijacijama turističke privrede i turističkim organizacijama, kao što su JUTA (Nacionalno udruženje turističkih agencija), Udruženje turizmologa Srbije, studentska organizacija „Mladi za turizam”, Turističke organizacije Srbije, Jugozapadne Srbije, Vojvodine, Beograda i dr., sa ciljem razmene iskustava i informacija, pokretanja zajedničkih istraživanja, povezivanja teorije i prakse razvoja turizma, kao i stvaranja uslova za obavljanje prakse studenata i njihov volonterski rad, kako bi se poboljšale mogućnosti za njihovo zapošljavanje po okončanju studija.

Osnono uporište i usmerenje za buduće aktivnosti Instituta za turizmologiju leži u činjenici da je geografija fundamentalna nauka zbog svog spoja prirodnih i društvenih nauka, što je ujedno i najjači argument geografske fundamentalnosti turizmologije. U turizmologiji se samo geografski može objasniti povezanost prirode čoveka, i nastanak njegove zdravstveno-rekreativne turističke potrebe koja i uslovljava masovna kretanja prema turističko-rekreativnim prostorima.

Za razliku od nepovoljnih društveno-političkih uslova kada je nastajala, turizmologija danas ima povoljne uslove za svoj prosperitet. Zbog toga je važno da ova nauka i teoretskim i praktičnim aktivnostima, bude u stalnom kontaktu sa odgovarajućim državnim organima, ali i regijama i opštinama. U takvom prožimanju ideja, potreba i mogućnosti, stvoriće se mogućnosti za ambicioznije sagledavanje problema razvoja Srbije, Evrope i sveta u celini. U skladu sa svojim raspoloživim kapacitetima i mogućnostima, Institut za turizmologiju, i Geografski fakultet u celini, će se truditi da pruži odgovarajući doprinos ostvarenju pomenutih ciljeva.

Šef odseka

dr Sanja Pavlović, vanredni profesor

Katedra za turizmologiju

Šef Katedre

dr Sanja Pavlović, vanredni profesor

dr Stevan Stanković, profesor emeritus

dr Dobrica Jovičić, redovni profesor

dr Sanja Pavlović, vanredni profesor

dr Marija Belij Radin, docent

dr Marina Vesić, asistent

Nikola Todorović, asistent