KONAČNA RANG LISTA – UPIS 2018/19.

KONAČNA JEDINSTVENA RANG LISTA

KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geografija
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Turizmologija
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Prostorno planiranje
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Demografija
KONAČNA RANG LISTA – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine

Upis na studijski program vrši se na osnovu želje kandidata, po redosledu na Konačnoj objedinjenoj rang listi i to PROZIVANjEM prema rasporedu u tabeli.

Redni broj po konačnoj rang listi

Datum upisa

Vreme upisa

Od 1 do 40

02. jul

od 8 časova

Od 41 do 80

02. jul

od 11 časova

Od 81 do 120

02. jul

od 13 časova

Od 121 do 140

02. jul

od 15 časova

Od 141 do 180

03. jul

od 8 časova

Od 181 do 220

03. jul

od 11 časova

Od 221 do 260

03. jul

od 13 časova

Od 261 do 310

03. jul

od 15 časova

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
- izvod iz matične knjige rođenih;
- indeks i 2 obrasca ŠV – 20 (dobija se na Fakultetu);
- dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
- rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
- dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
- dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente;
- dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere.

Upis kandidata vrši se prema želji kandidata navedenoj u prijavi, po redosledu na Konačnoj jedinstvenoj rang listi, i to PROZIVANjEM. Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis („na teret budžeta“/„student koji plaća školarinu“), da se strogo pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA. Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa Konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali. Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa Konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na Konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2018.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2019.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2019.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

U prostorijama Fakulteta nalaziće se šalter PTT-a na kojem se mogu izvršiti uplate svih naknada, od prijavljivanja do upisa kandidata.

NAPOMENA:

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu pre završetka prvog semestra, u obavezi su da plate prve dve rate školarine za upisanu školsku 2018/19. godinu.

Studenti koji nakon obavljenog upisa u prvu godinu osnovnih akademskih studija budu želeli da se ispišu nakon prvog, a pre završetka drugog semestra, u obavezi su da plate ceo iznos (sve četiri rate) školarine za upisanu školsku 2018/19. godinu.