Konačne rang liste za upis na osnovne akademske studije za školsku 2020/21. godinu

Konačna jedinstvena rang lista – [pdf]

Konačna rang lista – studijski program Geografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Turizmologija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Prostorno planiranje [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Demografija [pdf]
Konačna rang lista – studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [pdf]

Konačna jedinstvena rang lista kandidata formira se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora ostvariti najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

S obzirom na to da  kandidati imaju pravo prijave na više studijskih programa, na dan upisa može doći do pomeranja na listi budžetskih mesta po studijskim programima.

Upis kandidata biće u prostorijama Fakulteta, Studentski trg 3/III, Beograd.

Upis kandidata vrši se prema želji kandidata navedenoj u prijavi, po redosledu na konačnoj jedinstvenoj rang listi, i to PROZIVANjEM prema sledećem rasporedu:

Redni broj na konačnoj jedinstvenoj
rang listi

Datum i vreme prozivanja i upisa

Od 1 do 30

08. jul 2020. godine

od 09 časova

Od 31 do 60

08. jul 2020. godine

od 11 časova

Od 61 do 90

08. jul 2020. godine

od 13 časova

Od 91 do 120

09. jul 2020. godine

od 09 časova

Od 121 do 150

09. jul 2020. godine

od 11 časova

Od 151 do 183

09. jul 2020. godine

od 13 časova

 Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis („na teret budžeta“ /„student koji plaća školarinu“), da se strogo pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA.

Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa konačne jedinstvene rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali.

Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa konačne jedinstvene rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na konačnoj jedinstvenoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Kandidati koji steknu pravo na upis, podnose:

-  overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid (svedočanstva, diplome);
-  izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
-  indeks (dobija se na Fakultetu);
-  obrazac ŠV-20 (popunjava se na Fakultetu);
-  dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
-  rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (srednja škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
-  dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
-  dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente;

Visina školarine za samofinansirajuće studente iznosi 86.000,00 dinara.

Student može platiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u četiri rate:

1.

prva rata

26.000,00

prilikom upisa

2.

druga rata

20.000,00

do 10.12.2020.

3.

treća rata

20.000,00

do 10.02.2021.

4.

četvrta rata

20.000,00

do 10.04.2021.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i naknade za Centar za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti). Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

U prostorijama Fakulteta nalaziće se šalter PTT-a na kojem se mogu izvršiti predviđene uplate.

Molimo kandidate da se pridržavaju rasporeda upisa i preporuka zdravstvenih i drugih nadležnih organa u vezi sa prevencijom širenja bolesti COVID-19, koje se tiču obaveznog nošenja zaštitne maske, držanja propisanog rastojanja i drugih higijenskih mera.

Takođe molimo kandidate da, ukoliko je to moguće, na upis dođu sami, kao i da izbegavaju okupljanje u grupama.