KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BEOGRADU ZA 2021. GODINU

Gradska uprava Grada Beograda
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

objavio je

Konkurs
za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova u beogradu za 2021. Godinu

 Uslovi za dodelu stipendija za studente visokoškolskih ustanova su:

 • da je student studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije) ili studija drugog stepena (master akademske studije);
 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda najkasnije do dana raspisivanja konkursa;
 • da je student čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije;
 • da je student najmanje druge godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, sa sedištem na teritoriji grada Beograda; – da ima uspeh sa najnižom prosečnom ocenom 9,50 tokom svih godina studija uz uslov davanja godine za godinu i ostvarenih najmanje 60 bodova po Evropskom sistemu prenosa i akumulacije bodova (u daljem tekstu ESPB) po godini studija;
 • da istovremeno ne prima više stipendija iz opštinskog, gradskog, republičkog budžeta ili iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta.

 Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu kojima se dokazuje ispunjenost uslova su:

 • uverenje o državljanstvu RS;
 • uverenje o prebivalištu izdato u MUP-u Republike Srbije;
 • fotokopija lične karte (izvod iz čitača) studenta;
 • potvrda fakulteta o visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja do dana raspisivanja konkursa;
 • potvrda fakulteta o broju ostvarenih ESPB bodova po godini studiranja, za sve predhodne godine studiranja;
 • potvrda fakulteta da je student čije se studije  finansiraju iz budžeta Republike Srbije prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj godini u kojoj je objavljen konkurs i da je sticao uslov davanja godine za godinu;
 • izjava podnosioca prijave koja je overena od strane nadležnog organa, da nije korisnik drugih opštinskih,  gradskih, republičkih stipendija ili stipendija iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta, ili ukoliko je korisnik,  da će se po dobijanju stipendije grada Beograda odreći drugih stipendija.

 Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog tokom studiranja.

Uspeh ostvaren tokom studiranja vrednuje se visinom prosečne ocene svih položenih ispita do dana raspisivanja konkursa.

Kandidati se rangiraju prema ostvarenoj prosečnoj oceni za vreme studiranja.

Ukoliko dva ili više kandidata ostvaruje isti uspeh, prednost pri rangiranju imaće kandidat koji ima više najviših ocena.

Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1, pisarnica (III sprat) ili na dnu ove stranice.

Prijave na konkurs treba dostaviti na adresu: Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Pisarnica, Kraljice Marije 1, Beograd, sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima visokoškolskih ustanova u 2021. godini”.

Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje, neblagovremene prijave neće se razmatrati i po okončanju postupka biće vraćene podnosiocu prijave.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu, a koju komisija odbacuje kao neispravnu.

Komisija, u skladu sa Odlukom,  razmatra prijave koje su pristigle na konkurs, vrši bodovanje i rangiranje za podnosioce prijava i na osnovu utvrđenog broja bodova i rangiranja sačinjava predlog rang-liste za dodelu stipendija i objavljuje ga na oglasnoj tabli, na zvaničnom sajtu grada Beograda i/ili sredstvima javnog informisanja.

Obrazac za studente visokoškolskih ustanova 

Rok za dostavljanje prijava je 5 mart 2021. godine. 

Više informacija možete pronaći na sajtu grada Beograda