КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Градска управа Града Београда
Секретаријат за образовањe и дечју заштиту

објавио је

Конкурс
за доделу стипендија студентима високошколских установа у београду за 2021. Годину

 Услови за доделу стипендија за студенте високошколских установа су:

 • да je студент студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) или студија другог степена (мастер академске студије);
 • да je држављанин Републике Србије;
 • да има пребивалиште на територији града Београда најкасније до дана расписивања конкурса;
 • да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике Србије;
 • да је студент најмање друге године на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија, са седиштем на територији града Београда; – да има успех са најнижом просечном оценом 9,50 током свих година студија уз услов давања године за годину и остварених најмање 60 бодова по Европском систему преноса и акумулације бодова (у даљем тексту ЕСПБ) по години студија;
 • да истовремено не прима више стипендија из општинског, градског, републичког буџета или из средстава других правних лица која су корисници буџета.

 Потребна документа која се достављају уз пријаву којима се доказује испуњеност услова су:

 • уверење о држављанству РС;
 • уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије;
 • фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
 • потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања до дана расписивања конкурса;
 • потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова по години студирања, за све предходне године студирања;
 • потврда факултета да је студент чије се студије  финансирају из буџета Републике Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс и да је стицао услов давања године за годину;
 • изјава подносиоца пријаве која је оверена од стране надлежног органа, да није корисник других општинских,  градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета, или уколико је корисник,  да ће се по добијању стипендије града Београда одрећи других стипендија.

 Редослед кандидата утврђује се на основу успеха оствареног током студирања.

Успех остварен током студирања вреднује се висином просечне оцене свих положених испита до дана расписивања конкурса.

Кандидати се рангирају према оствареној просечној оцени за време студирања.

Уколико два или више кандидата остварује исти успех, предност при рангирању имаће кандидат који има више највиших оцена.

Образац пријаве за конкурс може се преузети у Секретаријату за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда, Краљице Марије 1, писарница (III спрат) или на дну ове странице.

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Секретаријат за образовање и дечју заштиту Градске управе града Београда, Писарница, Краљице Марије 1, Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа и студентима високошколских установа у 2021. години”.

Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање, неблаговремене пријаве неће се разматрати и по окончању поступка биће враћене подносиоцу пријаве.

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу, а коју комисија одбацује као неисправну.

Комисија, у складу са Одлуком,  разматра пријаве које су пристигле на конкурс, врши бодовање и рангирање за подносиоце пријава и на основу утврђеног броја бодова и рангирања сачињава предлог ранг-листе за доделу стипендија и објављује га на огласној табли, на званичном сајту града Београда и/или средствима јавног информисања.

Образац за студенте високошколских установа 

Рок за достављање пријава је 5 март 2021. године. 

Више информација можете пронаћи на сајту града Београда