KONKURS ZA UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE 2015/2016

USLOVI UPISA
NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
NA GEOGRAFSKOM FAKULTETU U BEOGRADU
za školsku 2015/2016. godinu

STUDIJSKI PROGRAMI

Geografski fakultet u Beogradu, na osnovu Konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu, upisaće u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini 225 studenata (25 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i 200 samofinansirajućih studenata), prema sledećoj raspodeli:

STUDIJSKI PROGRAM

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno

Geografija

5

45

50

Turizmologija

5

45

50

Prostorno planiranje

5

45

50

Demografija

5

20

25

Geoprostorne osnove životne sredine

5

45

50

UKUPNO

25

200

225

Studijski programi master akademskih studija sadrže obavezne i izborne predmete u ukupnom obimu od najmanje 60 ESPB bodova.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu master akademskih studija mogu se upisati:

- kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Geografskom fakultetu, ostvarivši najmanje 240 ESPB bodova, i kandidati koji su stekli visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od 8 semestara na Geografskom fakultetu po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije.
- kandidati koji su završili odgovarajuće osnovne studije na ostalim srodnim fakultetima i ostvarili ukupno 240 ESPB, ili su stekli visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od 8 semestara po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, uz obavezu polaganja diferencijalnih ispita i to:

 • za studijski program GEOGRAFIJA: Opšta društvena geografija i Opšta fizička geografija;
 • za studijski program PROSTORNO PLANIRANjE: Osnove prostornog planiranja, Metode i tehnike prostornog i urbanističkog planiranja;
 • za studijski program TURIZMOLOGIJA: Uvod u turizmologiju;
 • za studijski program: DEMOGRAFIJA: Demografija – analiza, metodi, modeli;
 • za studijski program GEOPROSTORNE OSNOVE ŽIVOTNE SREDINE: Teorija i metodologija životne sredine i Biogeografija sa pedologijom;

Literatura za pripremanje diferencijalnih ispita [pdf].
Polaganje diferencijalnih ispita održaće se 16. oktobra 2015. godine u 12 časova, na Studentskom trgu 3/3.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se posebno za svaki studijski program na osnovu:

 • opšte prosečne ocene kandidata ostvarene na osnovnim akademskim studijama,
 • vremena studiranja na osnovnim akademskim studijama,
 • kompatibilnost studijskog programa po kome je kandidat završio osnovne akademske studija sa programom osnovnih akademskih studija Geografskog fakulteta i
 • položenih predmeta sa osnovnih akademskih studija od značaja za studijski program master akademskih studija koji kandidat upisuje.

UPIS STUDENATA

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.
Osobe sa invaliditetom za dodatne informacije i konsultacije mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686  ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.

UPIS DRŽAVLjANA SRBIJE KOJI SU PRETHODNO OBRAZOVANjE ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

UPIS STRANIH STUDENATA

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.
Strani državljanin plaća školarinu.
Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave.
Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze:

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom.

KALENDAR UPISA

 • prijavljivanje kandidata od 14. septembra do 15. oktobra 2015. godine, od 11-14 časova u dekanatu Fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III.
 • polaganje diferencijalnih ispita održaće se 16. oktobra 2015. godine u 12 časova, na Studentskom trgu 3/3.
 • Fakultet objavljuje privremenu rang listu 21. oktobra 2015. godine
 • prigovori kandidata na privremenu rang listu primaju se 22. oktobra 2015. godine od 10 – 14 časova u Dekanatu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III.
 • Komisija za upis i dekan Fakulteta donose rešenje po žalbi 24. oktobra 2015. godine;
 • objavljivanje konačne rang liste 26. oktobra 2015. godine;
 • upis studenata od 27. do 29. oktobra 2015. godine.

DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS

 • prijava na Konkurs [pdf] (obrazac se može dobiti i na Fakultetu);
 • original (na uvid ) i fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji nemaju dodatak diplomi);
 • dokaz o uplati od 5.000,00 dinara za prijavu na Konkurs uplaćuju na žiro račun fakulteta broj 840-1816666-75 ;

DOKUMENTA ZA UPIS

 • dva obrasca ŠV – 20 (popunjena),
 • indeks (popunjen)
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
 • originalna dokumenta,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o uplati školarine

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

Sve eventualne ispravke konkursa biće objavljene na internet stranici Fakulteta.

 Školarina:

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 95.000,00 dinara, može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate.
Godišnja školarina za strane državljane iznosi 4.500 evra, u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.

Upisne kvote su date u skladu sa predlogom koji je upućen Vladi republike Srbije. Vlada Republike Srbije još nije odobrila predložene kvote za upis studenata na teret budžeta. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena , dodaće se broju samofinansirajućih studenata.