LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA

Poštovani,

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u saradnji sa Asocijacijom prostornih planera Srbije, organizuje po peti put naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA”, Zlatibor 3 – 5. april 2014.godine. [pdf]

Ove godine fokus skupa je na aktuelnim temama u upravljanju zemljištem.

Cilj organizatora je da okupi naučnike i stručnjake iz Evrope i Srbije koji se bave planiranjem zemljišta i upravljanjem zemljištem kao i eksperte koji bi predstavili sektorske studije, geografske, urbanističke, demografske, ekološke, ekonomske i organizacione aspekte razvoja, nove instrumente i savremene tendencije u ovoj oblasti. Namera organizatora je da pokuša da otvori, rasvetli i unapredi značajna pitanja u domenu uloge i uticaja upravljanja zemljištem na prostor lokalne zajednice, kao i da kroz brojne analize, zaključke i predloge u naučno stručnim radovima pomogne nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

TEME SKUPA:

1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR UPRAVLjANjA ZEMLjIŠTEM

2. SEKTORSKI PRISTUPI U UPRAVLjANjU ZEMLjIŠTEM

3. NOVI INSTRUMENTI I TENDENCIJE U UPRAVLjANjU ZEMLjIŠTEM

4. UPRAVLjANjE ZEMLjIŠTEM – ISKUSTVA I PRIMERI

5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

DETALjAN OPIS TEMA [pdf]

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANjE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom 15.02.2014. godine.
Rok za slanje finalne verzije rada 10.03.2014. godine.
Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom. Rad obima do 6 A4 strana.
Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11 pt
latinica.
Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće
biti štampani.
Apstrakte i radove slati isključivo na adresu  office@apps.org.rs
Tehničko uputstvo za pisanje rada i detaljan opis tema možete pronaći na
sajtu asocijacije office@apps.org.rs
Srdačan pozdrav,

Asocijacija prostornih planera Srbije

Email: office@apps.org.rs
Web: www.apps.org.rs