MASTER AKADEMSKE STUDIJE – KONAČNA RANG LISTA – DRUGI UPISNI ROK

Konačna rang lista za upis na master akademske studije školske 2018/2019. godine po studijskim programima [pdf]

Upis studenata obaviće se u ponedeljak 22. oktobra 2018. godine od 10-11 časova, u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

DOKUMENTA ZA UPIS

  • upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu);
  • indeks (dobija se na Fakultetu);
  • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm;
  • original (na uvid ) i overene fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
  • uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji nemaju dodatak diplomi);
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • dokaz o uplati školarine;
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;
  • za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje o priznavanju strane visokoškolske  isprave.

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).
Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

ŠKOLARINA

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 95.000,00 dinara i može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (prva, druga i treća rata školarine iznose 25.000,00 dinara,  četvrta rata iznosi 20.000,00 dinara).

Godišnja školarina za strane državljane iznosi 4.500 evra, u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.