MASTER AKADEMSKE STUDIJE – TREĆI UPISNI ROK 2017/2018

Upis prijavljenih kandidata na master akademske studije u trećem upisnom roku obaviće se 02. novembra 2017. godine od 10 do 13 časova, u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

 DOKUMENTA ZA UPIS
  • upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu);
  • indeks (dobija se na Fakultetu);
  • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm;
  • original (na uvid ) i overene fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • dokaz o uplati školarine;
  • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;

Troškovi upisa, indeksa, obrazaca i Centra za razvoj karijere iznose 2.000,00 dinara (prilikom upisa plaćaju svi studenti).
Samofinansirajući studenti plaćaju i iznos od 1.500,00 dinara na ime režijskih troškova Univerziteta u Beogradu.

Godišnja školarina za samofinansirajuće studente državljane RS iznosi 95.000,00 dinara i može se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u 4 rate (prva, druga i treća rata školarine iznose 25.000,00 dinara,  četvrta rata iznosi 20.000,00 dinara).
Godišnja školarina za strane državljane iznosi 4.500 evra, u dinarskoj protivrednosti na dan uplate.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.