MASTER AKADEMSKE STUDIJE – TREĆI UPISNI ROK 2017/2018

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizovaće i treći upisni rok za upis na master akademske studije za školsku 2017/18. godinu.

Upražnjena mesta po studijskim programima:

STUDIJSKI PROGRAM

Samofinansiranje

  Geografija

31

  Turizmologija

36

  Prostorno planiranje

34

  Demografija

16

  Geoprostorne osnove životne sredine

27

 UKUPNO

144

Prijavljivanje kandidata: 30.-31. oktobar 2017. godine, od 11-13 časova u Dekanatu fakulteta, Beograd, Studentski trg 3/III

 • Polaganje diferencijalnih ispita: 01. novembar 2017. godine u 12 časova, na Studentskom trgu 3/3
 • Objavljivanje konačne rang liste: 02. novembar 2017. godine
 • Upis studenata:  02. novembar 2017. godine, u studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16
DOKUMENTA ZA PRIJAVU NA KONKURS

 • prijava na Konkurs (obrazac se dobija na Fakultetu);
 • original (na uvid ) i fotokopije diplome i dodatka diplome ili uverenje o diplomiranju;
 • uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji nemaju dodatak diplomi);
 • dokaz o uplati od 5.500,00 dinara za prijavu na Konkurs uplaćuju na žiro račun fakulteta broj 840-1816666-75 ;
 DOKUMENTA ZA UPIS

 • upisni list (obrazac se dobija na Fakultetu),
 • indeks (dobija na Fakultetu),
 • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm,
 • originalna dokumenta,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dokaz o uplati školarine.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.