Мастер академске студије: Просторно планирање

Изборни предмети:
Изборни блок 1 (бирају се четири предмета): Стратешка процена утицаја на животну средину, Планирање и коришћење земљишта, Планирање подручја посебне намене, Просторно планирање и економски развој, Планирање предела и Процена утицаја на социјални развој.
Изборни блок 2 (бирају се три предмета): Правни основ и управљање просторним развојем, Регионални процеси и просторно планирање, Стратешко просторно планирање и Програмирање развоја инфраструктуре.