Мастер академске студије: Туризмологија

Обавезни предмет: Туристичка валоризација.

Изборни предмети:
Изборни блок 1 (бира се један предмет): Планирање и уређење туристичких подручја, Етика у туризму и Регионални развој и туризам.
Изборни блок 2 (бирају се два предмета): Туризам Европске уније, Трендови у културном туризму, Клима и туристичка кретања и Транзитни туризам.
Изборни блок 3 (бирају се три предмета): Менаџмент туристичких дестинација, Биодиверзитет и туризам, Академско писање и Географија култура и туризам.