MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „e-BUDUĆNOST GRADOVA – IZMEĐU EKSPONENCIJALNOG RASTA NOVIH TEHNOLOGIJA I KONCEPTA HUMANOG GRADA“ – e-FoC 2019, 24. i 25. oktobar, Beograd

 International Scientific Conference
TNE e-FUTURE OF CITIES – BETWEEN EXPONENTIAL TECHNOLOGY GROWTH AND THE CONCEPT OF HUMAN CITY

Međunarodna naučna konferencija o perspektivi elektronske budućnosti gradova biće održana 24. i 25. oktobra 2019. godine u Domu inženjera „Nikola Tesla“, Kneza Miloša 9/III, u Beogradu. Nosioci organizacije su Akademija inženjerskih nauka Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, naučnih institucija iz Srbije, Evrope i šire, kao što su tehnički univerziteti u Beču, Bratislavi, Drezdenu, i inostrane institucije poput ISOCARP – međunarodno udruženje urbanih i prostornih planera.

Cilj konferencije je da se otvori širi naučni prostor veoma aktuelnoj, a još uvek slabo razmatranoj temi budućeg urbanog razvoja u doba eksponencijalnog rasta novih tehnologija, čime bi se približili odgovorima na osetljiva pitanja kao što su (1) do koje mere će nekontrolisani rast velikih gradova ugroziti njihov realni kapacitet i održivost a u kojoj meri će im kod toga pomoći nove tehnologije, (2) do koje mere će eksponencijalni rast i razvoj novih tehnologija pomagati a u kom trenutku će bitno uticati na osnovni karakter gradova kao ljudske zajednice, njihovom nekontrolisanom primenom bez jasnog koncepta i regulative, posebno u tehnološki i materijalno manje razvijenim zemljama, kao i (3) da li će veze između intenzivne urbanizacije velikih gradova i eksponencijalnog razvoja novih tehnologija, uz nesumnjivu i komercijalnu dimenziju, popularizaciju i dinamični marketing, moguće uticati na gubitak humane i etičke dimenzije grada u daljoj budućnosti, prepuštajući postepeno dominantno mesto mašinama. Preko 40 naučnika iz 12 zemalja sa tri kontinenta izložiće svoja istraživanja iz različitih oblasti tehnoloških i socijalnih nauka. U rad Konferencije biće uključeni i studenti Univerziteta u Beogradu.

Detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj interenet stranici Konferencije.

Poster eFoC 2019