MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP EKOLOŠKA KRIZA: TEHNOGENEZA I KLIMATSKE PROMENE

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP EKOLOŠKA KRIZA: TEHNOGENEZA I KLIMATSKE PROMENE

Beograd , 21 – 23. april 2016.

Program Međunarodnog naučnog skupa obuhvata mnoge tematske celine i celokupnu problematiku povezanosti ekološke krize, klimatskih promena i tehnogeneze. Naučni skup: “EKOLOŠKA KRIZA: TEHNOGENEZA I KLIMATSKE PROMENE” namenjen je svim stručnjacima u domenu zaštite životne sredine: istraživačima, ekonomistima, pravnicima, inženjerima, nastavnicima, meteorolozima, inspektorima i svima koji imaju odgovoran odnos prema zaštiti životne sredine.

TEMATSKE OBLASTI:

 1. Uzroci ekološke krize
 2. Tehnogeni izvori zagađenja
 3. Klimatske promene i prirodne katastrofe
 4. Menadžment rizika u borbi sa posledicama prirodnih katastrofa
 5. Povratna sprega klimatskih promena i ekološke  krize.
 6. Životna sredina i problemi adaptacije na klimatske promene
 7. Stanje i metode analize zagađenosti životne sredine
 8. Kompjutersko modeliranje klimatskih promena
 9. Poljoprivreda i klimatske promene
 10. Metode adaptacije na klimatske promene u šumarstvu i poljoprivredi
 11. Uticaj klimatskih promena na transportnu infrastrukturu
 12. Energetska efikasnost i nove tehnologije u graditeljstvu
 13. Resursoštedljive tehnologije i adaptacija na promene klime
 14. Biodiverzitet i klimatske promene
 15. Savremena energetika i adaptacija privrede na klimatske promene
 16. Tehnogeni uticaj na životnu sredinu i zaštita kulturnog nasleđa
 17. Pravni i ekonomski aspekti zaštite životne sredine
 18. Zelena ekonomija
 19. Bankarski krediti i izvori finansiranja u zaštiti životne sredine
 20. Distribucija finansijskih sredstava u cilju zaštite životne sredine
 21. Evropski fondovi i zaštita životne sredine
 22. Inovacije u ekološkoj terminologiji engleskog jezika.

VAŽNE INFORMACIJE I DATUMI

Radovi za naučni skup mogu biti saopšteni na srpskom ili engleskom jeziku.
Prijave učešća i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku sa ključnim rečima (obima jedna strana ukupno, A4 formata font Arial 12 pt) primamo do 20. marta 2016. godine na E-mail: ecologica@mts.rs
Apstrakti će biti štampani u Zborniku apstrakata, a recenzirani radovi u časopisu “ECOLOGICA” (M51).
Radove do 6 strana A4 formata, font Arial 12 pt, štampane u 2 primerka i na CD, dostaviti u toku naučnog skupa, ili elektronskom poštom.
Kotizacija za učešće na skupu iznosi 12.000,00 dinara. Uplata pre početka Skupa na tekući račun Društva ECOLOGICA: 200 – 2718500101033 – 84, ili lično na Skupu.
Informacije na E-mail: ecologica@mts.rs ili na telefone 064 38 000 80 i (011) 32 44 248.

Prijava za naučni skup [doc]