др Славољуб Јовановић
  • Контакт телефон: +381112637421
  • Е-маил адреса: slavoljub.jovanovic@gef.bg.ac.rs;
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

др Славољуб Јовановић

Датум и место рођења: 18.11.1974., Алексинац

Основне студије Географије завршио је 1998. године на Географском факултету у Београду са просечном оценом 9,13. Одбранио је дипломски рад под насловом: „Туристичко-географски приказ Сокобање“, област туризам. Магистарски рад под насловом: „Утицај медија на процес самосталног стицања знања у настави географије“ одбранио је 2003. године на Географском факултету у Београду, област методика наставе географије. Докторску дисертацију под насловом: „Развој и унапређење еколошког образовања кроз процес наставе географије“ одбранио је 2010. године на Географском факултету у Београду, област методика наставе географије. Запослен је на Географском факултету Универзитета у Београду од 2000. године као асистент приправник на Катедри за дидактику и методику наставе географије. Од 2004. године ради у звању асистента, а од 2011. године у звању доцента. Области научно-истраживачког и наставног рада су: методика наставе животне средине, методика наставе географије, еколошко образовање, едукативни туризам. Као аутор и коаутор објавио је 48 научна и стручна рада у часописима националног и међународног значаја И учествовао је на 20 научних домаћих И медјународних скупова са рефератом. Научно истраживачки рад је реализовао током учешћа на националним пројекатима: ″Антропогеографска проучавања регија Рашка″, ″Природни, демографски и привредни потнецијали села у Србији″ и ″Развојни програми ревитализације села Србије″. Био је координатор и предавач на семинарима за стручно усавршавање наставника „Методика за ефикаснију наставу географије“ и „Интегрисана амбијентална настава“.

Радови

Jovanović, S., Živković, Lj., Miljković, O., Anđelković, S., Živković, N. (2011). Interdependance of the predictors of environmentally responsible behaviour. Journal of Environmental Protection and Ecology, 12, 4a, 2335-2340.

Živković, N., Dragićević, S., Ristić, R., Novković, I., Djurdjić, S., Luković, J., Živković, Lj., Jovanović, S. (2015). Effects of vegetation on runoff in small river basins in Sebia. Fresenius Environmental Bulletin, PSP Vol. 24, No 6. http://www.psp-parlar.de/

Jovanović Slavoljub, Ljiljana Zivkovica, Andjelković Sladjana, Gatarić Dragica, Petrović Stanisavljević Zorica (2015). To the Environmental Responsibility among Students through Developing their Environmental Values. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 171, 317–322

Zivkovic N., Dragicevic S., Brceski I., Ristic R., Novkovic I., Jovanovic S., Djokic M., Simic S. (2011): Groundwater quality degradation in Obrenovac Municipality, Serbia. Water Quality/Book 1, INTECH publication.

Živković, Lj., Jovanović, S., Rudić, V. (2015): Metodika nastave geografije. Srpsko geografsko društvo, Beograd.

Јовановић, С., Живковић, Љ. (2014). Позиционирање Географског факултета у погледу развоја еколошког образовања на Универзитету у Београду, Географско образовање, наука и пракса: Развој, стање и перспективе. Научна монографија, Универзитет у Београду-Географски факултет, Београд, 151-161.

Живковић Љ., Јовановић С. (2011): Еколошко образовање и настава географије у основној школи. Зборник радова географског факултета, LIX, 255-268.

Živković Lj., Miljković O., Jovanović S. (2014). Environmental education as an element of sustainable development of Serbia. Lifelong education for sustainable development. International Conference Proceedings (Saransk, 23-25 of april 2014).

Јовановић С., Живковић, Љ. Анђелковић, С. (2010). Садржаји о заштити животне средине у уџбеницима географије за основну школу, Гласник СГД-а, XC,1, 247-261.

Ангажовање у настави

Методика наставе животне средине
Основе еколошког образовања
Образовање за одрживи развој
Наставне стратегије у изучавању географије
Методологија проучавања процеса наставе географије
Едукациони туризам

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

Српско географско друштво
Balkan Environmental Association (B.EN.A.)