др Зора Живановић

Зора Живановић је рођена 05. 06. 1977. године у Љигу. Након завршене гимназије општег смера у Љигу, 1996. године, уписала је Географски факултет Универзитета у Београду, Студијска група Просторно планирање. Дипломирала је 03. 04. 2001.године са просечном оценом 9,3. Дипломски рад под насловом „Савремене тенденције процеса урбанизације Колубарског округа“, одбранила код др Драгутина Тошића, са оценом 10. Радни однос на Географском факултету у Београду, на Студијској групи Просторно планирање, засновала 01. 09. 2001. године, као асистент приправник на предметима: Регионално планирање и Увод у просторно планирање код проф. др Бранислава Дерића, као и на предметима: Урбана економија и Методе програмирања развоја код др Јелке Адамовић, ванредног професора.  Године 2001. уписала је последипломске студије на Смеру Истраживање и планирање простора, Географски факултет Универзитета у Београду. Магистарску тезу под насловом: „Београд у функцији регионалног развоја Србије“ одбранила је 11. 09. 2006. године, пред комисијом у саставу: др Драгутин Тошић, ванредни професор, проф. др Борислав Стојков, проф. др Мирко Грчић и др Бранка Тошић, ванредни професор. Јануара 2007. године изабрана је у звање асистентана Студијској групи Просторно планирање Географског факултета Универзитета у Београду. Докторску тезу под називом: „Улога градова средње величине у равномерном регионалном развоју Централне Србије“, одбранила је 09. 03. 2012. године, пред комисијом у саставу: проф. др Мирко Грчић, проф. др Бранка Тошић, проф. др Драгутин Тошић и др Јасмина Ђорђевић, ванредни професор. Сама или у коауторству објавила је 60 научно-стручних радова и две научне монографије. Учествовала је у више научно-истраживачких пројеката као и у изради планских докумената националног, регионалног и локалног нивоа. Поседује лиценцу одговорног планера бр. 100021913. Активно се служи енглеским и руским језиком. На постдокторском усавршавању на државном универзитету у Санкт Петербургу, на Факултету за географију и геоекологију (у оквиру којег је и Научно-пројектни институте за просторно планирање) боравила је у току 2013. године.

Радови

Монографије

 1. Живановић З. (2008): "Значај Београда у регионалном развоју Србије", Посебно издање Географског факултета Универзитета у Београду, ISBN 978-86-82657-68-2, Београд.
 2. Живановић З. (2015): "Градови средње величине-развојни центри на подручју Централне Србије", Посебно издање Географског факултета Универзитета у Београду, ISBN 978-86-6283-019-7, Београд.

Радови

 1. Trkulja S., Tošić B., Živanović Z.  (2012). Serbian Spatial Planning among Styles of Spatial Planningin Europe. European Planning Studies, no.10 vol. 20; ISSN 0965-4313; DOI 10.1080/09654313.2012.713327; str.1729-1746; Taylor and Francis Group
 2. Živanović Z.,Tošić B., Krevs M. (2015). Multiple-criteria analysis as a method for defining medium-sized cities: the example of Central Serbia, Geodetski Vestnik, Journal of the Association of Surveyors of Slovenia Vol. 59, No. 1, UDK 528=863, ISSN 0351-0271, EISSN 1581-1328, DOI: 10.15292, str. 102-116.
 3. Živanović Z., Tošić B. (2017). Defining urban regions in Serbia. Geographica Pannonica Volume 21, Issue 2, DOI: 10.18421/GP21.02-02, pp. 85-95, Novi Sad.
 4. Živanović Z., Tošić B., Nikolić T., Gatarić D. (2019). Urban System in Serbia—The Factor in the Planning of Balanced Regional Development. Sustainability 11, no. 15:4168 Special Issue Urbanization and Demographic Change: A New Step Ahead in Understanding of World Regional Complexity doi.org/10.3390/su11154168, pp. 1-19.
 5. Živanović, Z., Tošić, B., Gatarić D. (2020) „Еvaluation of the Urban Regions of Serbia – Functional Polycentricity” Geographica Pannonica, Vol. 24, Issue 2, p. 100-111, DOI: 10.5937/gp24-23817.

Ангажовање у настави

Увод у просторно планирање
Регионално планирање
Еколошки потенцијали и ризици у просторном планирању
Европско просторно планирање
Приступачност и конкурентност региона

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

 • Асоцијација просторних планера Србије
 • Српско географско друштво
 • Руски развојни центар у Србији
 • Планска комисија општине Љиг