dr Aleksandar Knežević
  • Kontakt telefon: +381602244641
  • E-mail adresa: knezevic@gef.bg.ac.rs
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2019.pdf

dr Aleksandar Knežević

Datum i mesto rođenja: 19.04.1973. godine, Kraljevo

Obrazovanje:

  • (2001): Diplomirani geograf; Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet; Diplomski rad: „ Vreme, klima i rat-Mogućnost promene nekih klimatskih parametara usled NATO bombardovanja SR Jugoslavije“; mentor: prof. dr Vladan Ducić
  • (2006): Magistar demografije; Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet; Magistarski rad: „Romi (Cigani) u Beogradu-etnodemografska proučavanja“; mentor: prof. dr Svetlana Radovanović
  • (2013): Doktor demografije; Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet; Doktorska disertacija: „Istorijskodemografske i etnodemografske osnove razvitka stanovništva Istočne Srbije“; mentor: prof. dr Svetlana Radovanović

Neformalno obrazovanje:

  • (2000-2001) Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM), Beograd. Multidisciplinarne specijalističke studije „Životna sredina – izazov za nauku, tehniku i društvo“

Radovi

Knežević, A., Vojković, G. (2015). Spatial Extent in Demographic Research-Approach and Problems. Bulletin Of The Serbian Geographical Society, XCVI-no. 2. Beograd, The Serbian Geographical Society, 1-24.

Knežević, A. (2014). Metodološki problemi demografske analize: Usaglašavanje podataka popisne i vitalne statistike sa administrativno-teritorijalnim promenama (primer Istočne Srbije). Demografija, knjiga 11. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, 53-77.

Knežević, A. (2014). Demographic characteristics of Slovenians in Vojvodina at the beginning of the XXI centyru. Proceedings-Matica Srpska, Department of Social Sciences Quartely 148 (3/2014). Novi Sad, Matica Srpska, 433-442.

Radovanović, S., Knežević, A. (2014). Romi u srbiji-Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. Beograd, Republički zavod za statistiku Srbije, 1-107.

Sabic, D., Knezevic, A. et al (2013). Belgrade Slums-Life or Survival on the Margins of Serbian Society. Trames-A Juornal of the Hamanities and Social Sciences. Tallinn, Estonian Academy of Sciences and Tartu University, 55-86.

Knežević, A. (2013). Demographic characteristics of Roma population in Belgrade as an indicator of their social integration. Revista Română de Geografie Politică, XV-no 1. Oradea, University of Oradea, Department of Geography, Tourism and Territorial Planning, 43-55.

Knežević, A. (2012). Slovenians in Serbia. A Contribution to the Ethnodemographic Stydu. Annales-Series Historia et Sociologia, 22, 2012, 1. Koper, Univerza na Primorskem, Znansteveno-raziskovalno središće, Univerzitetna Založba Annales, 171-186.

Knežević A. (2011). Metodološki problemi etnostatističke evidencije i etnodemografskih proučavanja stanovništva Srbije. Demografija, knjiga 8. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, 129-144.

Knežević A. (2010). Društveni položaj, stambeni problemi i karakteristike domaćinstava i porodica Roma u Beogradu. Glasnik Srpskog geografskog društva, sv. HS, br.1. Beograd, Srpsko geografsko društvo, 257-276.

Knežević A. (2010). Romi (Cigani) u Beogradu-etnodemografska proučavanja. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, 1-114.

Knežević A. (2010): Prilog etnodemografskom proučavanju Vlaha Istočne Srbije-nekoliko pristupa etničkom poreklu vlaškog stanovništva. Teritorijalni aspekti razvoja Srbije i susednih zemalja-Zbornik radova. Beograd, Univerziteta u Beogradu, Geografski fakultet, 259-265.

Knežević A. (2008): Romi u popisima stanovništva Srbije. Popis 2011-Zbornik radova. Stručno savetovanje povodom priprema za popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, Vršac 02-04.04.2008. Beograd, Republički zavod  za statistiku, 142-147.

Knežević A. (2007): Uticaj primene subjektivnog kriterijuma kao zvaničnog principa nacionalne identifikacije u popisima stanovništva na ispoljavanje romskog etničkog identiteta u Srbiji. Glasnik srpskog geografskog društva, sveska LXXXVII-broj 1. Beograd, Srpsko geografsko društvo, 79-88.

Knežević A. (2005): Demografski aspekt HIV pandemije. Demografija, knjiga 2. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, 199-207.

Knežević A. (2005): Stanovništvo Srbije prema nacionalnoj pripadnosti po rezultatima Popisa 2002. godine. Glasnik Srpskog geografskog društva, LXXXV -br. 1. Beograd, Srpsko geografsko društvo, 103-110.

Knežević A. (2004): Demografsko-ekološki koncept porasta stanovništva (od Maltusa do održivog razvoja). Globus, br. 29. Beograd. Srpsko geografsko društvo, 103-112.

Knežević A. (2003): Etnodemografski pregled zemalja Sredozemne Afrike. Globus, br. 28. Beograd. Srpsko geografsko društvo, 171-186.

Knežević A. (2002): Geografska sredina, rat i mir. Globus, br. 27. Beograd, Srpsko geografsko društvo, 123-126.

Knežević A. (2002): Osnovna obeležja stanovništva iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2002. godini. Ekološka istina-zbornik radova. Donji Milanovac. Zavod za zaštitu zdravlja Timok, 539-542.

Angažovanje u nastavi

Uvod u demografiju
Statistika stanovništva I
Statistika stanovništva II
Etnodemografija
Geopolitika i stanovništvo
Etnodemografska pitanja i problemi
Teorija demografije
Metode i tehnike demografske analize

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Društvo demografa Srbije
Srpsko geografsko društvo