dr Aleksandar S. Petrović
 • Kontakt telefon: +381602244626
 • E-mail adresa: apetrovic@gef.bg.ac.rs
 • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Aleksandar S. Petrović

Datum i mesto rođenja: 22.08.1974., Jagodina

Obrazovanje (formalno):

 • diplomirani geograf, 2002.; Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet; „ Kraški reljef u slivu Rakobarskog potoka“; mentor: prof. dr Predrag Đurović
 • magistar geografije, 2009.; Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet; „Pleistoceni glacijalni reljef Žijova“; mentor: prof. dr Predrag Đurović
 • doktor geografije, 2015.; Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet; „Uticaj modifikatora na polimorfiju dolina u krasu Karpato-balkanida Srbije“; mentor: prof. dr Predrag Đurović

Obrazovanje (neformalno):

 • 2000 – 2001., multidisciplinarne studije „Životna sredina – izazov za nauku, tehniku i društvo“; Alternativna akademska obrazovna mreža (AAOM), Beograd
 • 2002 – 2003., Beograd – Kopenhagen – Opatija, trening za trenere; Nordic consulting group (NCG), Danska (akreditovan kao trener, analitičar i facilitator)
 • 2005., Beograd, „Tuning Educational Structures“, obuka o Bolonjskom procesu, AAOM

Angažovanje u nastavi:

 • 2002., izabran za asistenta pripravnika, za predmete: Paleogeografija, Matematička geografija, Dinamička geomorfologija;
 • 2009., izabran za asistenta, za predmete: Paleogeografija, Matematička geografija, Dinamička geomorfologija, Speleologija, Planinski turizam, Uvod u geografiju, Geografija lokalne sredine.
 • 2016.,  izabran za docenta, za predmete iz oblasti Fizičke geografije (Fizička geografija, Geografija lokalne sredine, Paleogeografija, Matematička geografija, Dinamička geomorfologija, Planinski turizam)

 

 

 

Radovi

1. Đurović, P., Milivojević, M., Petrović, A. (2002). Lipska pećina u svetlu novih morfo-hidroloških istraživanja. XIII simpozijum o hidrogeologiji i inžinjerskoj geologiji, Herceg Novi, 81-88;
2. Petrović, A. (2007). Pleistocena glacijacija gornjeg toka Veruše. Zbornik radova LV, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd;
3. Petrović, A., Đurđić, S., Smiljanić, S. i Živković, N. (2007). Nastava geografije u svetlu aktuelnih obrazovnih reformi na Geografskom fakultetu. Zbornik radoiva sa međunarodnog naučnog skupa „Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima“, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci, Trebinje;
4. Đurović, P., Petrović, A. (2007). Veliki kanjoni Crne Gore. Geografica Panonica, departman za geografiju, Novi Sad;
5. Petrović, A., Nikolić, D. (2009). Geomorfološko proučavanje bigra na lokalitetu Bigreni potok (Donja Bela Reka). Glasnik srpskog geografskog društva, sv. 89/4, 17-28;
6. Đurović, P., Petrović, S.A., Simić, S. (2010). Uticaj pleistocenske glacijacije na morfološku raznolikost uvala Durmitora i Žijova. Glasnik Srpskog geografskog društva, 90/1, 17-34;
7. Petrović, A. (2010). Potencijali za razvoj ekoturizma u Crnoj Gori na primeru planine Žijova sa okolinom. Geoekologija XXI vijeka – teorijski i aplikativni zadaci, Žabljak – Nikšić, 21-24 Septembar 2010., 220-228;
8. Tadić, M., Petrović, A. (2011). Mathematical-geographical analysis of the orientation of St John’s church of the Studenica monastery. Journal of the Geographic Institute “Jovan Cvijić”, 61(1), 1-11;
9. Petrović, S.A. i Veselinović, R. (2012). Geneza i evolucija uvala u paleodolini Gajina mlaka na Kučaju. Glasnik Srpskog geografskog društva, 92/1;
10. Petrović, Aleksandar S. (2014). A Reconstruction of the Pleistocene Glacial Maximum in the Žijovo Range (Prokletije Mountains, Montenegro). Acta geographica Slovenica, 54-2;
11. Petrović, S. A., Carević, I. (2015). Geological influence on the formation of Samar natural bridge and collapse valley of Ravna river from the NE Kučaj mountains (Carpatho-Balkanides, Eastern Serbia)Acta Carsologica, 44/1, Postojna, pp.37-46.

Angažovanje u nastavi

Matematička geografija
Paleogeografija
Uvod u geografiju
Geografija lokalne sredine
Dinamička geomorfologija
Prirodne osnove planinskog turizma
Fizička geografija

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

European Geosciences Union, član
Srpsko geografsko društvo, član
Društvo geomorfologa Srbije, osnivač i član