др Александар С. Петровић
 • Контакт телефон: +381602244626
 • Е-маил адреса: apetrovic@gef.bg.ac.rs
 • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

др Александар С. Петровић

Датум и место рођења: 22.08.1974., Јагодина

Образовање (формално):

 • дипломирани географ, 2002.; Универзитет у Београду, Географски факултет; „ Крашки рељеф у сливу Ракобарског потока“; ментор: проф. др Предраг Ђуровић
 • магистар географије, 2009.; Универзитет у Београду, Географски факултет; „Плеистоцени глацијални рељеф Жијова“; ментор: проф. др Предраг Ђуровић
 • доктор географије, 2015.; Универзитет у Београду, Географски факултет; „Утицај модификатора на полиморфију долина у красу Карпато-балканида Србије“; ментор: проф. др Предраг Ђуровић

Образовање (неформално):

 • 2000 – 2001., мултидисциплинарне студије „Животна средина – изазов за науку, технику и друштво“; Алтернативна академска образовна мрежа (ААОМ), Београд
 • 2002 – 2003., Београд – Копенхаген – Опатија, тренинг за тренере; Nordic consulting group (NCG), Данска (акредитован као тренер, аналитичар и фацилитатор)
 • 2005., Београд, „Tuning Educational Structures“, обука о Болоњском процесу, ААОМ

Ангажовање у настави:

 • 2002., изабран за асистента приправника, за предмете: Палеогеографија, Математичка географија, Динамичка геоморфологија;
 • 2009., изабран за асистента, за предмете: Палеогеографија, Математичка географија, Динамичка геоморфологија, Спелеологија, Планински туризам, Увод у географију, Географија локалне средине.
 • 2016.,  изабран за доцента, за предмете из области Физичке географије (Физичка географија, Географија локалне средине, Палеогеографија, Математичка географија, Динамичка геоморфологија, Планински туризам)

 

 

 

Радови

1. Ђуровић, П., Миливојевић, М., Петровић, А. (2002). Липска пећина у светлу нових морфо-хидролошких истраживања. XIII симпозијум о хидрогеологији и инжињерској геологији, Херцег Нови, 81-88;
2. Петровић, А. (2007). Плеистоцена глацијација горњег тока Веруше. Зборник радова LV, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд;
3. Петровић, А., Ђурђић, С., Смиљанић, С. и Живковић, Н. (2007). Настава географије у светлу актуелних образовних реформи на Географском факултету. Зборник радоива са међународног научног скупа „Србија и Република Српска у регионалним и глобалним процесима“, Географски факултет Универзитета у Београду, Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци, Требиње;
4. Ђуровић, П., Петровић, А. (2007). Велики кањони Црне Горе. Geografica Panonica, департман за географију, Нови Сад;
5. Петровић, А., Николић, Д. (2009). Геоморфолошко проучавање бигра на локалитету Бигрени поток (Доња Бела Река). Гласник српског географског друштва, св. 89/4, 17-28;
6. Ђуровић, П., Петровић, С.А., Симић, С. (2010). Утицај плеистоценске глацијације на морфолошку разноликост увала Дурмитора и Жијова. Гласник Српског географског друштва, 90/1, 17-34;
7. Petrović, A. (2010). Potencijali za razvoj ekoturizma u Crnoj Gori na primeru planine Žijova sa okolinom. Geoekologija XXI vijeka – teorijski i aplikativni zadaci, Žabljak – Nikšić, 21-24 Septembar 2010., 220-228;
8. Tadić, M., Petrović, A. (2011). Mathematical-geographical analysis of the orientation of St John’s church of the Studenica monastery. Journal of the Geographic Institute “Jovan Cvijić”, 61(1), 1-11;
9. Петровић, С.А. и Веселиновић, Р. (2012). Генеза и еволуција увала у палеодолини Гајина млака на Кучају. Гласник Српског географског друштва, 92/1;
10. Petrović, Aleksandar S. (2014). A Reconstruction of the Pleistocene Glacial Maximum in the Žijovo Range (Prokletije Mountains, Montenegro). Acta geographica Slovenica, 54-2;
11. Petrović, S. A., Carević, I. (2015). Geological influence on the formation of Samar natural bridge and collapse valley of Ravna river from the NE Kučaj mountains (Carpatho-Balkanides, Eastern Serbia)Acta Carsologica, 44/1, Postojna, pp.37-46.

Ангажовање у настави

Математичка географија
Палеогеографија
Увод у географију
Географија локалне средине
Динамичка геоморфологија
Природне основе планинског туризма
Физичка географија

Чланство у иностраним и домаћим асоцијацијама

European Geosciences Union, члан
Српско географско друштво, члан
Друштво геоморфолога Србије, оснивач и члан