mr Aleksandra Gojšina-Vukelić

Datum i mesto rođenja: 24.6.1966. Beograd

Geografski fakultet u Beogradu, smer Prostorno planiranje, upisala sam školske 1988/89. Diplomirala sam januara 1994. godine sa prosečnom ocenom 9,03 i ocenom 10 na diplomskom ispitu. Za uspeh postignut tokom osnovnih studija dobila sam diplomu studenta generacije za školsku 1993/94. godinu. Godine 2005. stekla sam zvanje magistra prostornog planiranja odbranom teze pod nazivom Mogućnosti primene GIS-a u javnoj upravi. Upravo iz oblasti prostornog planiranja kako urbanih, tako i ruralnih prostora, uz primenu geografskih informacionih sistema, objavila sam nekoliko naučno stručnih radova.

Od juna 1994. godine zaposlena sam na Geografskom fakultetu kao stručni saradnik, dok od 2002. godine pomažem u izvođenju nastave iz predmeta Računarstvo i GIS.