• Kontakt telefon: +381602244646
  • E-mail adresa: amirkovic82@gmail.com
  • Konsultacije: utorak 12:00-14:00; četvrtak 11:00-13:00 Vojvođanska 1

Andrijana Mirković

Datum i mesto rođenja: 17.11.1982., Beograd

Andrijana Mirković rođena je 17. novembra 1982. godine u Beogradu. Diplomirala je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2010. godine na istom fakultetu odbranila master rad pod nazivom „Savremeni koncept regionalnog razvoja i regionalizacija Republike Srbije“ i time stekla zvanje master ekonomista. Od 2011. godine upisana je na doktorske studije Ekonomskog fakulteta u Beogradu – studijska grupa Ekonomija.

Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zaposlena je od 2008. godine u zvanju saradnika u nastavi, a od 2011. godine je angažovana kao istraživač pripravnik na naučnom projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije br. 176017 Problemi i tendencije razvoja geoprostornih sistema Republike Srbije. U septembru 2015. godine izabrana je u istraživačko zvanje istraživač saradnik. Angažovana je u izvođenju vežbi iz predmeta: Međunarodna privreda i turizam, Poslovanje turističkih agencija, Turistička propaganda, Menadžment u turizmu i Marketing u turizmu. Učestvovala je na više naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog značaja, i autor je više naučnih radova.

Radovi

Mirković, A. (2010). Ekonomski regioni u funkciji ravnomernog razvoja Srbije. U: Šećerov, V., B. Lukić, Z. Radosavljević, M. Marić (Ur.), Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja (str. 151-160). Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet.

Petrović, P., Vesić D., Mirković, A. (2011). Regionalne ekonomske neravnomernosti u Srbiji i devastacija ruralnh područja. Ekonomika poljoprivrede, God. 58, SB-1 (str. 373-379). Beograd.

Mirković, A. (2011). Proces tranzicije i regionalne ekonomske neravnomernosti u Srbiji. U: Živanović, M. (Ur.), Collection of papers: Crisis of transition and transition of crisis (str. 359-371). Međunarodna naučna konferencija, Banja Luka, Bosna i Hercegovina: Univerzitet za poslovne studije.

Jovičić, D. Mirković, A., Sibinović, M. (2012). Značaj i izazovi turističke politike u savremenom svetu. Glasnik srpskog geografskog društva, vol. 94 (str. 69-94). Beograd: Srpsko geografsko društvo.

Mirković, A. (2012). Razvoj prekogranične saradnje u turizmu u cilju smanjenja regionalnih neravnomernosti Srbije. U: Grčić, M., Milinčić, M. (Ur.), Problemi i izazovi savremene geografske nauke i nastave, Međunarodni naučni skup, (str. 699-704), 8-10 decembar, 2011. Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.

Petrović, P., Mirković, A. (2012). Cross-border cooperation, Euroregions in Serbia and their significance for regional development. U: Antevski, M., Mitrović, D. (Ur.), Western Balkans: From stabilisation to integration, (str. 301-320). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.

Peković, D. Mirković, A. (2012). Pouzdanost i međunarodna uporedivost izvora statističkih podataka o migracionim tokovima. Demografija, vol. 9 (str. 275-288), Beograd: Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet.

Petrović, P., Mirković A. (2013). Pregled i analiza regionalne politike Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo 43-44/13 (str.295-314), Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.

Mirković, A., Tošić, D. (2014). Regionalni razvoj i regionalno planiranje - između teorije i prakse. U: Grčić, M. Filipović, D., Dragićević, S. (Ur.),  Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive. (str. 249-255).Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd.

Vesić, D., Mirković, A. (2014). Regional competitiveness and foreign direct investments in Serbia. U: Petrović, P. (Ur.), Possibilities and perspectives for foreign direct investments in the Republic of Serbia, (str. 307-326). Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.

Angažovanje u nastavi

Međunarodna privreda i turizam
Poslovanje turističkih agencija
Turistička propaganda
Menadžment u turizmu
Marketing u turizmu

Članstvo u inostranim i domaćim asocijacijama

Član Asocijacije prostornih planera Srbije i Srpskog geografskog društva