dr Bojan Vračarević
  • Kontakt telefon: +381602244651
  • E-mail adresa: bojanvracarevic@gmail.com
  • Konsultacije: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2020.pdf

dr Bojan Vračarević

Datum i mesto rođenja: 22. januar1982., Brus

Ekonomski fakultet u Beogradu upisao 2000/01 godine – smer Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina,
Diplomirao januara 2007. sa temom: „Transnacionalne kompanije i strane direktne investicije u Srbiji“.
Master studije upisao 2010/11. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu – smer Ekonomska politika i razvoj.
Master rad na temu: „Dometi ekonomskih mera i instrumenata zaštite životne sredine u oblasti gradskog saobraćaja“ odbranio decembra 2012.
Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu upisao 2012/13. godine na studijskom programu Ekonomija.
Od novembra 2010. do marta 2011. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu po ugovoru o angažovanju u nastavi drži vežbe na predmetima: Turistička politika, Urbana ekonomija, Ekonomika turizma i Međunarodna privreda i turizam.
U martu 2011. izabran za saradnika u nastavi za ekonomsku grupu predmeta.
U aprilu 2013. izabran je za asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje (ekonomska grupa predmeta).

Radovi

Miomir M. Jovanovic, Bojan R. Vracarevic. 2016. Challenges ahead - Mitigating air transport carbon emissions. Polish Journal of Environmental Studies, (2016), vol. 25 no. 5

Vračarević, Bojan, Jovanović Miomir. 2015. „Strane direktne investicije kao faktor neravnomernog regionalnog razvoja u Srbiji”. Glasnik srpskog geografskog društva, broj 1/2015, str. 19-30.

Jovanović, M., Vračarević, B.. 2014. „Saobraćaj u metropolama – prostorni aspekt ”. Glasnik Srpskog geografskog društvabroj 3/2014, 25-39.

Jovanović, M., Vračarević, B.. 2013. “The challenges of the transferable-permits use in transport sector”. Zbornik radova (Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet), broj 61/2013, 1-14.

Vračarević, B. 2014. „Economic instruments in environmental policy“. The Environment, Vol. 2, No. 2, 79-83.

Jovanović, M., Vračarević, B. 2012. „Gradski saobraćaj i zaštita životne sredine – dometi ekonomskih mera“ Glasnik Srpskog geografskog društva, 2/2013, 91-111.

Jovanović, M., Vračarević, B. 2013. „Porezi i naknade kao instrumenti zaštite životne sredine – na primeru gradskog saobraćaja“. Zbornik radova: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd. 125-135.

Angažovanje u nastavi

Urbana ekonomija
Regionalni razvoj i saobraćaj
Regionalni razvoj i turizam
Ekonomika turizma
Turistička politika
Ekonomika životne sredine
Turizam i međunarodni privredni tokovi