Бојан Врачаревић
  • Контакт телефон: +381602244651
  • Е-маил адреса: bojanvracarevic@gmail.com
  • Консултације: http://www.gef.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Konsultacije-prolecni-2019.pdf

Бојан Врачаревић

Датум и место рођења: 22. јануар1982., Брус

Економски факултет у Београду уписао 2000/01 године – смер Међународна економија и спољна трговина,
Дипломирао јануара 2007. са темом: „Транснационалне компаније и стране директне инвестиције у Србији“.
Мастер студије уписао 2010/11. године на Економском факултету у Београду – смер Економска политика и развој.
Мастер рад на тему: „Домети економских мера и инструмената заштите животне средине у области градског саобраћаја“ одбранио децембра 2012.
Докторске студије на Економском факултету у Београду уписао 2012/13. године на студијском програму Економија.
Од новембра 2010. до марта 2011. године на Географском факултету у Београду по уговору о ангажовању у настави држи вежбе на предметима: Туристичка политика, Урбана економија, Економика туризма и Међународна привреда и туризам.
У марту 2011. изабран за сарадника у настави за економску групу предмета.
У априлу 2013. изабран је за асистента за ужу научну област Просторно планирање (економска група предмета).

Радови

Miomir M. Jovanovic, Bojan R. Vracarevic. 2016. Challenges ahead - Mitigating air transport carbon emissions. Polish Journal of Environmental Studies, (2016), vol. 25 no. 5

Vračarević, Bojan, Jovanović Miomir. 2015. „Strane direktne investicije kao faktor neravnomernog regionalnog razvoja u Srbiji”. Glasnik srpskog geografskog društva, broj 1/2015, str. 19-30.

Jovanović, M., Vračarević, B.. 2014. „Saobraćaj u metropolama – prostorni aspekt ”. Glasnik Srpskog geografskog društvabroj 3/2014, 25-39.

Jovanović, M., Vračarević, B.. 2013. “The challenges of the transferable-permits use in transport sector”. Zbornik radova (Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet), broj 61/2013, 1-14.

Vračarević, B. 2014. „Economic instruments in environmental policy“. The Environment, Vol. 2, No. 2, 79-83.

Jovanović, M., Vračarević, B. 2012. „Gradski saobraćaj i zaštita životne sredine – dometi ekonomskih mera“ Glasnik Srpskog geografskog društva, 2/2013, 91-111.

Jovanović, M., Vračarević, B. 2013. „Porezi i naknade kao instrumenti zaštite životne sredine – na primeru gradskog saobraćaja“. Zbornik radova: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine. Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd. 125-135.

Ангажовање у настави

Урбана економија
Регионални развој и саобраћај
Регионални развој и туризам
Економика туризма
Туристичка политика
Економика животне средине
Туризам и међународни привредни токови